เกี่ยวกับกลุ่มการเงิน

กลุ่มการเงิน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและบริการ จัดการด้านการเงินของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตรงโดยส่วนราชการจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง เงินยืมประมาณการ เงินทดรองราชการ จ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญและเงินประกันสังคม เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จบำนาญ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประกันสังคม และเงินอื่น ๆ
ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน
ดำเนินงานด้านการรับ-จ่าย และนำส่งเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่น ๆ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ การใช้จ่ายบัตรเครดิตราชการ เร่งรัด ติดตาม การชดใช้เงินยืมทดรองราชการ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำเอกสารกบข. กสจ. ภ.ง.ด. หนังสือรับรองการรับเงิน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce