หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

นางชวลีย์ เทพเสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน)


นางวรรณภา สิงห์ขันธ์ นางสาวอมรา ทองบ้านบ่อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวชลดา สิงห์ลอ นางสาวอรทัย เกตุทิพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางบุปผา สกุลงาม นางสาวถาวร นาดี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิมพ์นารา คราพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce