นางชวลีย์ เทพเสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน)


นางอนงค์ นิลใบ นางวรรณภา สิงห์ขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางสาวอมรา ทองบ้านบ่อ นางสาวรมณีย์ ศรีโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางบุปผา สกุลงาม นางสาวเพ็ญศรี ชะโกทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานสถิติ

 
นางสาวถาวร นาดี นางพิมพ์นารา คราพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce