ระบบการจ่ายเงิน

รับใบสำคัญจากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ(ในกรณีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินอนุมัติการจ่าย และ ในกรณีวงเงินเกิน 300,000 บาท ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ อนุมัติการจ่าย)
ใบสำคัญที่อนุมัติการจ่ายเงินแล้ว ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของ ส่วนราชการ
เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิภายในกรมฯ ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ที่ http://fid101.ldd.go.th และจ่ายเช็คบริษัท ร้านค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการรับเช็ค
1.ใบเสร็จรับเงิน
2.กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ
3.กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าธนาคารต้องแนบแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ส่งใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายเงินและบันทึกการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้กลุ่มบัญชีจัดเก็บเอกสาร


ระบบการจ่ายเงิน

รับใบสำคัญเบิกตรงที่เบิกจ่ายให้กับบริษัท ร้านค้า วงเงินเกิน 5,000 บาทที่วิเคราะห์คู่บัญชี และบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS จากส่วนบัญชี

รอเอกสารการยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท, ร้านค้าโดยกรมบัญชีกลาง

บันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมจ่ายเงินของกรมฯ
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีมีใบเสร็จรับเงินแนบจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัท, ร้านค้า กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินแนบ ให้ติดต่อบริษัท, ร้านค้า ให้นำใบเสร็จรับเงินมาให้และรับหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ส่งใบสำคัญให้กลุ่มบัญชีจัดเก็บเอกสาร
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce