ระบบการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินโดยผ่านส่วนราชการ


 รับใบสำคัญคู่จ่ายในหมวดรายจ่ายทุกประเภท สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ จากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ กองคลัง เสนอผู้มีอำนาจลงนามในกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน อนุมัติการจ่าย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และในกรณีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ผู้อำนวยการกองคลัง อนุมัติการจ่าย
 ใบสำคัญที่อนุมัติการจ่ายแล้ว ส่งกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai
 กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai และเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ
 บันทึกรายการจ่ายเงินในโปรแกรมควบคุมการจ่ายเงินของกองคลัง  โดยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ  และบริษัท ห้าง ร้าน  ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท พร้อมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับกรณีชำระหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการส่วนกลาง เขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  พร้อมเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
 บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai
 ส่งเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายที่จ่ายเงินและบันทึกรายจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว ให้กลุ่มบัญชี กองคลัง เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย
 จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงนามในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจ่ายเงินโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง

 รับใบสำคัญคู่จ่ายในหมวดรายจ่ายทุกประเภท จากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ  เสนอผู้มีอำนาจลงนามในกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน อนุมัติการจ่ายปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และในกรณีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ผู้อำนวยการกองคลัง อนุมัติการจ่าย
 ใบสำคัญที่อนุมัติการจ่ายแล้ว ส่งกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai
 กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai โดยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบริษัท ห้าง ร้าน บุคคลภายนอก 
 ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกรายการจ่ายเงินในโปรแกรมควบคุมการจ่ายเงินของกองคลัง
 จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงนามในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ส่งเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายให้กลุ่มบัญชี กองคลัง เพื่อจัดเก็บเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce