เงินยืมทดรองราชการ

เงินยืมประมาณการ

รับสัญญายืมเงินจากกลุ่มงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงินและหลักฐาน ประกอบการยืมเงิน
ลงรับในสมุดทะเบียนรับ
ตรวจสอบหนี้สิน สัญญายืมเงินที่ไม่มีหนี้จะลงคุมในสมุดทะเบียนคุมสัญญายืมเงินแล้วส่งกลุ่ม บัญชีเพื่อตั้งฎีกา
สัญญายืมกรณีเร่งด่วน เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงิน นำสัญญา ยืมเงินที่จ่ายเงินยืมทดรองราชการแล้ว ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อตั้งฎีกาชดใช้เงินทดรอง
เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติและเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ เขียนเช็คสั่งจ่ายธนาคาร เสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อจ่ายให้กับผู้ยืมเงิน และชดใช้เงินทดรอง
รับสัญญายืมที่จ่ายเงินแล้วจากงานรับ-จ่ายเงิน ลงเลขฎีกาในทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน ลงคุม ลูกหนี้รายตัวในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ เก็บสัญญาเข้าแฟ้ม รอใบสำคัญส่งใช้
ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ลูกหนี้เงินยืมราชการที่ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม
รับเอกสารใบสำคัญส่งใช้ จากลูกหนี้เงินยืม เพื่อชำระหนี้ บันทึกการชำระหนี้ในระบบ GFMIS
กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืนให้งานรับ-จ่ายเงินออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึกเบิกเกินส่งคืนคลัง ในระบบ GFMIS (กรณีคืนเงินเกิน 20 % ผู้ยืมต้องระบุเหตุผลในการคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร)
ส่งเอกสารใบสำคัญการส่งใช้เงินยืมให้กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ และสำเนาเอกสารบันทึก การชำระหนี้ในระบบ GFMIS ให้กลุ่มบัญชี
ล้างหนี้ในทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมราชการ
เก็บสัญญายืมเงินที่ชำระหนี้แล้วเข้าแฟ้มลูกหนี้รายตัว

เงินทดรองราชการ

รับสัญญายืมเงินจากกลุ่มงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงินและหลักฐาน ประกอบการยืมเงิน ลงรับในสมุดทะเบียนรับ
ตรวจสอบหนี้สิน สัญญายืมเงินที่ไม่มีหนี้จะลงคุมในสมุดทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน และ ลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
รับเอกสารใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา จากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่าย
เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน/ผู้ยืมเงิน
จัดเก็บสัญญายืมรอใบสำคัญส่งใช้ ส่วนใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ที่จ่ายเงินแล้ว นำส่งกลุ่มบัญชีเพื่อตั้งฎีกาชดใช้เงินทดรอง
รับเอกสารใบสำคัญส่งใช้ จากลูกหนี้เงินยืม กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืนออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
ส่งเอกสารใบสำคัญการส่งใช้เงินยืมให้กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
รับเอกสารจากกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วส่งให้ส่วนบัญชีเพื่อตั้งฎีกา
เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ และเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ เขียนเช็คเสนอผู้มีอำนาจ ลงนามเพื่อชดใช้เงินทดรอง
รับเช็คพร้อมใบสำคัญจากงานรับ-จ่ายเงิน และนำเช็คฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
ลงคุมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แล้วนำใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ใบสำคัญการลงบัญชีสัญญายืม ส่งกลุ่มบัญชีเพื่อจัดเก็บ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม

ผู้มีสิทธิยืมเงินคือข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการของส่วนราชการผู้ให้ยืมที่ได้รับอนุมัติ ให้ปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา
การยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพื่อการนั้น
ผู้ยืมเงินจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระ
ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
ผู้ยืมจะต้องส่งใบสำคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ดังนี้
1.กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักหรือการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลง ทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
2.กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับ
3.การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก 1 หรือ 2 ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce