จ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน

จ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

 บันทึกรายการข้าราชการบรรจุใหม่, การโอนย้ายข้าราชการ ลงบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน เป็นรายบุคคล
 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินตอบแทนรายเดือน เงินตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 จัดทำรายละเอียดการเลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน
 จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย, กรณีมีข้าราชการโอนย้ายหน่วยงาน 
 จัดทำรายละเอียดการหักหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ เช่น สหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน เป็นต้น
 ดำเนินการโอนเงินหนี้บุคคลที่สามผ่านธนาคารตามที่เจ้าหนี้ได้แจ้งความประสงค์ไว้

 

จ่ายตรงเงินเดือนบำนาญ บำเหน็จรายเดือน

 จัดทำรายละเอียดการหักหนี้บุคคลที่สามของบำนาญ, บำเหน็จรายเดือน เช่น สหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน เป็นต้น
 ดำเนินการโอนเงินหนี้บุคคลที่สามผ่านธนาคารตามที่เจ้าหนี้ได้แจ้งความประสงค์ไว้
 ตรวจสอบการขอรับบำเหน็จ-บำนาญ, บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการที่เกษียณอายุ ราชการและจัดทำรายละเอียดการขอรับ บำเหน็จตกทอดข้าราชการบำนาญที่ถึงแก่กรรมส่งกรมบัญชีกลาง
 จัดทำแบบขอรับเงินจาก กบข. ของข้าราชการทีเกษียณอายุราชการและข้าราชการ ที่ถึงแก่กรรมส่งกองทุน กบข. ดำเนินการโอนเงินให้สมาชิกหรือทายาทต่อไป

 

เอกสารประกอบสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ รับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบขอรับบำเหน็จ-บำนาญ

 สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ รับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี

 สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ รับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด

 สำเนามรณบัตรผู้ถึงแก่กรรม ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ถึงแก่กรรม ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาใบสำคัญการสมรสผู้ถึงแก่กรรม (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาบัตรประชาชนทายาท (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร) รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ของทายาท (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร) รับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนามรณบัตรทายาท (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร)กรณีถึงแก่กรรม รับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการขอรับเงินจากกองทุน กบข. (ข้าราชการเกษียณ)

 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก รับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีถึงแก่กรรม)

 สำเนามรณบัตรผู้ถึงแก่กรรม ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง

 สำเนาใบสำคัญการสมรส รับรองสำเนาถูกต้อง

 แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ของทางราชการ

 สำเนาหน้าสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ของทายาท (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร) รับรองสำเนาถูกต้อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce