หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
ดำเนินการด้านบุคลากร
งานการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์
จัดทำและติดตามแผนงานโครงการ
ประสานงานเตรียมการประชุมและปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce