หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
บริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของกอง
ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกอง รวมทั้งประสานงานระหว่างกองกับหน่วยงานอื่นๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce