นางชไมภรณ์ โสภณหิรัญรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวทิพวัลย์ บุตรดี
นายสมภพ ครองกิจการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ ส 4


นางวันทนา มีนิล นางอรพิน  ภิรมย์
เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวชุติมา ราชาตัน นางสาวพัชรา ลาภตระกลู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce