มอบอำนาจ สพข.

ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 632/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 421/2564 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2556

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1043/2556 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2553

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 529/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2552

คำสั่งที่ 1262/2552 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce