คำสั่งกองคลัง

คำสั่งกองคลัง ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งกองคลัง ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2561 เรื่อง มาตรการ และกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2561 เรื่อง มาตรการ และกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำ กองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกองคลัง|
คำสั่งกองคลังที่่ 1/2558 เรื่อง มอบอำนาจ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการคลัง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่ 4/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง 2/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง
คำสั่งกองคลัง 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ กรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส กองคลัง ที่12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลังที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั่้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง.pdf  22/1/2559
คำสั่งกองคลังที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่ 9/ 2556 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิ์ถือบัตรกำหนดการใช้ (GFMIS Smart Card ) และรหัสผ่าน (Password) และการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
คำสั่งกองคลัง ที่10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
คำสั่งกองคลัง ที่ 8/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (จ้างเหมา) กลุ่มพัสดุ กองคลัง ปฏิบัติราชการ
คำสั่งกองคลัง ที่ 7/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า
คำสั่งกองคลัง ที่10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 9/2556 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกกำหนดให้ ( GFMIS Smart Card ) และรหัสผ่าน ( Password ) และการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
คำสั่งกองคลัง ที่ 4/2555. เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ผอ.กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มงบประมาณ ผอ.กลุ่มบัญชี ผอ.กลุ่มพัสดุ ผอ.กลุ่มตรวจสอบใบสำตัญ ผอ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กค
คำสั่งกองคลังที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประจำกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่1/2555 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่1/2554,2/2554,3/2554 และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.ครั้งที่1/2554
ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในกองคลัง
คำสั่งกรมฯที่981 เลื่อนข้าราชการ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce