มอบอำนาจ สำนัก/กอง

ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 631/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2558

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่510/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม).pdf

ปีงบประมาณ 2556

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 1042/2556 เรื่องมอบอำนาจ ผอ.สำนัก/ผอ.ศสท/ผอ.กอง/เลขานุการกรม/ผอ.กพร./ผอ.ตสน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2555

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1207/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 724/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 258/2555 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน  เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สั่งและปฏับัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน.pdf

ปีงบประมาณ 2553

คำสั่งที่ 689/2553 ลว. 5 ส.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce