คำสั่งกองคลัง

ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 634/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งกองคลัง ที่ 11/2565 เรื่อง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน สำหรับดำเนินการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
คำสั่งกองคลัง ที่ 10/2565 เรื่อง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน สำหรับดำเนินการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 482/2565 เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
คาสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 473/2565 เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงาน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
คำสั่งกองคลัง ที่ 6/2565 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ เป็นผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกำรบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
คำสั่งกองคลัง ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน
คำสั่งกองคลัง ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการ 5ส กองคลัง
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 117/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
คำสั่งกองคลัง ที่ 3/2565 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) หรือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานและมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ New Gfmis Thai
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งกองคลัง ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการกองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งกองคลัง ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง

ปีงบประมาณ 2561

คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2561 เรื่อง มาตรการ และกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2561 เรื่อง มาตรการ และกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559

คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำ กองคลัง

ปีงบประมาณ 2558

คำสั่งกองคลัง ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกองคลัง|
คำสั่งกองคลังที่่ 1/2558 เรื่อง มอบอำนาจ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการคลัง

ปีงบประมาณ 2557

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่ 4/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลัง 2/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง
คำสั่งกองคลัง 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ กรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2556

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง ที่13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส กองคลัง ที่12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจกรรม 5 ส.
คำสั่งกองคลังที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั่้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.กองคลัง.pdf  22/1/2559
คำสั่งกองคลังที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่ 9/ 2556 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิ์ถือบัตรกำหนดการใช้ (GFMIS Smart Card ) และรหัสผ่าน (Password) และการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
คำสั่งกองคลัง ที่10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
คำสั่งกองคลัง ที่ 8/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (จ้างเหมา) กลุ่มพัสดุ กองคลัง ปฏิบัติราชการ
คำสั่งกองคลัง ที่ 7/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า
คำสั่งกองคลัง ที่10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของกองคลัง
คำสั่งกองคลัง ที่ 9/2556 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกกำหนดให้ ( GFMIS Smart Card ) และรหัสผ่าน ( Password ) และการมอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจอนุมัติในการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2555

คำสั่งกองคลัง ที่ 4/2555. เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ผอ.กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มงบประมาณ ผอ.กลุ่มบัญชี ผอ.กลุ่มพัสดุ ผอ.กลุ่มตรวจสอบใบสำตัญ ผอ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กค
คำสั่งกองคลังที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประจำกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกองคลัง
คำสั่งกองคลังที่1/2555 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2554

คำสั่งกองคลังที่1/2554,2/2554,3/2554 และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.ครั้งที่1/2554
ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในกองคลัง
คำสั่งกรมฯที่981 เลื่อนข้าราชการ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce