E-mail.รับส่งในหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน (ค่าสาธารณูปโภค,ค่าอินเตอร์เน็ต)
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุคุรุภัณฑ์
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้คำแนะนำแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
ให้บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
ควบคุมการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce