นายศิริ งามวงศ์ธรรม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)
นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล นางสาคร ฉายสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเอมจิตต์ พันธุ์เจริญ นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายหิรัญ ขำเมือง นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
พนักงานตรวจทานข้อมูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce