ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้

1.) ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้

1.1 ถอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
1.2 ถอดองค์ความรู้ เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 42 โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล


2.) บทความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในที่ทำงาน

2.1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2565
2.3 จุลสารข่าววินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            - จุลสารข่าววินัย ฉบับที่ 1/2565
            - จุลสารข่าววินัย ฉบับที่ 2/2565


3.) บทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต

3.1 ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชัน ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


4.) สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce