ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้

1.) กฎหมาย (ด้านจริยธรรม)

1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.3 แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


2.) ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้

2.1 ถอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
2.2 ถอดองค์ความรู้ เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 42 โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล


3.) บทความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในที่ทำงาน

3.1 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.2 ประกาศกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.3 ประกาศกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.4 จุลสารข่าววินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            - จุลสารข่าววินัย ฉบับที่ 1/2567
            - จุลสารข่าววินัย ฉบับที่ 2/2567


4.) บทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต

4.1 ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชัน ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


5.) สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

5.1 สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce