การทำลายเอกสาร

สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70
การทำลายเอกสารราชการ และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย
แนวทางการพิจารณาดำเนินการทำลายเอกสาร
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ (กรมศิลปากร 2558)
สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร (แผนผัง ตามคู่มือกรมศิลปากร 2558)

ระเบียบและหนังสือเวียน

ที่ กษ 0801.02/36 ลว. 19 ม.ค.64 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือของส่วนราชการในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ 0803.01/918 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือ
ที่ กค 0510/ว 69 ลว. 11 มิ.ย. 2533 เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ)

ตัวอย่าง

ต.ย.ขอสงวนเอกสารราชการ และข้อแนะนำในการส่งมอบเอกสารให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ต.ย.การแจ้งผลการตรวจรับเอกสารและอนุญาตให้ทำลายเอกสาร (จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
หนังสือขออนุญาตทำลายเอกสารราชการ (ส่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ (ต.ย.กองคลัง)

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 893/2563 ลว. 29 พ.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่องมอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce