การทำลายเอกสาร

สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70
การทำลายเอกสารราชการ และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย
แนวทางการพิจารณาดำเนินการทำลายเอกสาร
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ (กรมศิลปากร 2558)
สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร (แผนผัง ตามคู่มือกรมศิลปากร 2558)

ระเบียบและหนังสือเวียน

ที่ กษ 0801.02/36 ลว. 19 ม.ค.64 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือของส่วนราชการในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ 0803.01/918 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือ
ที่ กค 0510/ว 69 ลว. 11 มิ.ย. 2533 เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ)

ปีงบประมาณที่กองคลัง กรมพัฒนาที่ดินได้ขอทำลายเอกสาร

( จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ) เรียบร้อยแล้ว
ปี 2536 - 2537 ปี 2540 - 2541 ปี 2541 - 2543 ปี 2544
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 - 2553
ปี 2554 ปี 2555

ตัวอย่าง

 สำรวจเอกสารที่จะทำลายและครบกำหนดหมดอายุการเก็บและให้จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
ตัวอย่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ( ของหน่วยงานกองคลัง )
       - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
       - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ/หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค
       - ต.ย.ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสารให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณา
       - ต.ย.ขอสงวนเอกสารราชการ และข้อแนะนำในการส่งมอบเอกสารให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
       - ต.ย.การแจ้งผลการตรวจรับเอกสารและอนุญาตให้ทำลายเอกสาร
คณะกรรมการทำลายเอกสารดำเนินการทำลายเอกสาร
       - ต.ย.ขออนุมัติจำหน่ายเอกสารใบสำคัญ ซึ่งเก็บรักษาไว้เกิน 10 ปีพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
       - ต.ย.ประเมินราคาขายทอดตลาดเอกสารที่เกินอายุการเก็บรักษา
       - ต.ย.การนำส่งเงินการจำหน่ายเอกสารราชการที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี
       - ต.ย.สรุปผลการจำหน่ายเอกสารราชการที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี
รายงานการจำหน่ายเอกสารราชการที่เกินอายุการเก็บรักษา ( ส่ง สตง. )

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 859/2563 ลว.2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่องมอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
       - ที่ 995/2561 ลว.1 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce