การทำลายเอกสาร

การทำลายเอกสารราชการ และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย
แนวทางการพิจารณาดำเนินการทำลายเอกสาร
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ (กรมศิลปากร 2558)
สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร (แผนผัง ตามคู่มือกรมศิลปากร 2558)

ระเบียบและหนังสือเวียน

ที่ กษ 0801.02/36 ลว. 19 ม.ค.64 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือของส่วนราชการในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ 0803.01/918 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายหนังสือ
ที่ กค 0510/ว 69 ลว. 11 มิ.ย. 2533 เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ)

ปีงบประมาณที่กองคลัง กรมพัฒนาที่ดินได้ขอทำลายเอกสาร

( จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ) เรียบร้อยแล้ว
ปี 2536 - 2537 ปี 2540 - 2541 ปี 2541 - 2543 ปี 2544
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 - 2553
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ตัวอย่าง

 สำรวจเอกสารที่จะทำลายและครบกำหนดหมดอายุการเก็บและให้จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
ตัวอย่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ( ของหน่วยงานกองคลัง )
       - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
       - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ/หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค
       - ต.ย.ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายเอกสารให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณา
       - ต.ย.ขอสงวนเอกสารราชการ และข้อแนะนำในการส่งมอบเอกสารให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
       - ต.ย.การแจ้งผลการตรวจรับเอกสารและอนุญาตให้ทำลายเอกสาร
คณะกรรมการทำลายเอกสารดำเนินการทำลายเอกสาร
       - ต.ย.ขออนุมัติจำหน่ายเอกสารใบสำคัญ ซึ่งเก็บรักษาไว้เกิน 10 ปีพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
       - ต.ย.ประเมินราคาขายทอดตลาดเอกสารที่เกินอายุการเก็บรักษา
       - ต.ย.การนำส่งเงินการจำหน่ายเอกสารราชการที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี
       - ต.ย.สรุปผลการจำหน่ายเอกสารราชการที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี
รายงานการจำหน่ายเอกสารราชการที่เกินอายุการเก็บรักษา ( ส่ง สตง. )

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce