ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถ

ที่ กค 0310/ว 52 ลว.31 พ.ค.2564 เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
       - แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ( ฉบับปรับปรุง )
       - แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ( จากกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง มกราคม 2565 )
ที่ กค 0310/9716 ลว.12 ต.ค.2563 เรื่อง ขอหารือการจัดทำประกันภับรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ
       - คำสั่งนายทะเบียน คปภ. ที่ 10/2563 ลว.21 ก.พ.2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ที่ กค 0406.4/ว 366 ลว. 20 ต.ค.2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย
ที่ กค 0312/ว 114 ลว. 19 มิ.ย.2550 เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
       - แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (29 ก.ย.2549)
ที่ นร 0505/2720 ลว.21 ก.พ.2550 เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
ที่ กค 0312/ว 132 ลว. 29 ก.ย.2549 เรื่อง การจัดเอาประกันภัยรถยนต์ทางราชการภาคสมัครใจ
ที่ กค 0409.6/ว 349 ลว. 8 ก.ย.2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ที่ นร 0702/ว 105 ลว. 11 ก.ค.2548 เรื่อง การประกันภัยรถราชการ
ที่ นร 0504/8202 ลว. 23 มิ.ย.2548 เรื่อง การประกันภัยรถราชการ
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce