การบริจาคครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการบริจาคครุภัณฑ์

ที่ กษ 0803.07/1818 ลว. 10 เม.ย.2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ กษ 0803.08/410 ลว. 10 เม.ย.2560 เรื่อง การรับบริจาคสิ่งของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ( ข้อ 91-95 ) ( เริ่ม 1 ต.ค.63 )

ขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์

สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนกลาง
สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ศทส.)
ตัวอย่างการบริจาครถโดยวิธีการโอนให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศลตามม.47(7) (ต.ย.ของส่วนกลาง)

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
       - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ 859/2563 ลว.2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 372/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )

การบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ กษ 0803.08/250 ลว. 14 มี.ค.2561 เรื่อง การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
ที่ กค 0406.4/ว121 ลว. 29 พ.ย.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ นร 0506/ว158 ลว. 30 ส.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ที่ กค 0406.4/ว91 ลว. 10 มี.ค.2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สรุปขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปขั้นตอนการยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)
สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนกลาง
สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ตัวอย่าง

ตัวอย่างกรณีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ย้ายหน่วยงาน (ทำเรื่องส่งคืนและเบิกต่อในระบบ ครุภัณฑ์ Online)
       - แบบฟอร์มเรื่องการโอนย้ายครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ผ่านโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขครุภัณฑ์ )
ตัวอย่างขออนุมัติใช้และเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวอย่างการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เมื่อกรมอนุมัติให้ใช้และเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้)
       - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง (ในการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ตัวอย่างขอบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่
       - หน่วยงานส่วนกลาง
       - หน่วยงานส่วนภูมิภาค
       - แบบฟอร์ม เรื่อง บริจาค กรณีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับบริจาคครุภัณฑ์ ( ผ่านโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขครุภัณฑ์ )
ตัวอย่างขอยกเลิกการจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)
       - ปิดหมายเลขและไม่นำไปใช้ต่อ
       - ปิดหมายเลขและขอหมายเลขใปใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างขอเปลี่ยนที่อยู่ / เปลี่ยนแพคเกจ /เปลี่ยนขนาดซิม
ตัวอย่างขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และยกเลิกหมายเลขเดิม
ตัวอย่างขอใช้สิทธิ์เพิ่มค่าเบิกจ่ายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ( กรณีเลื่อนขั้นเป็น พชช./ผอ.สำนัก/ผอ.กอง )
ต.ย.แจ้งแก้ไขการโอนย้ายฯรหัสครุภัณฑ์ออนไลน์

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce