การบริจาคครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการบริจาคครุภัณฑ์

ที่ กษ 0803.07/1818 ลว. 10 เม.ย.2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ กษ 0803.08/410 ลว. 10 เม.ย.2560 เรื่อง การรับบริจาคสิ่งของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ( ข้อ 91-95 ) ( เริ่ม 1 ต.ค.63 )

ขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์

สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนกลาง
สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการบริจาครถโดยวิธีการโอนให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศลตามม.47(7) (ต.ย.ของส่วนกลาง)
ตัวอย่างการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องสำรองไฟ ) ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ศทส. สพข.2
ตัวอย่างการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องปริ้นเตอร์ ) ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ศทส. สพข.8
ตัวอย่างการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ศทส.) สพข.12

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
       - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ 859/2563 ลว.2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 372/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce