การรับบริจาคครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์

ที่ กษ 0803.08/410 ลว. 10 เม.ย.2560 เรื่อง การรับบริจาคสิ่งของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ( ข้อ 91-95 ) ( เริ่ม 1 ต.ค.63 )

ขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์

สรุปขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์
สรุปขั้นตอนการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่

การยื่นเรื่องรับบริจาคครุภัณฑ์เข้าระบบ "แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ฯ "

ตัวอย่างการรับบริจาคครุภัณฑ์
       - ตัวอย่างการรับบริจาคครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ ( กวจ. )
       - ตัวอย่างการรับบริจาคครุภัณฑ์ตามเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ ( กวจ. )
ตัวอย่างการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( ต้องผ่านการพิจารณาจาก ศทส. พิจารณาก่อนรับบริจาค )
       - ที่ กษ 0803.07/1818 ลว. 10 เม.ย.2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       - ตัวอย่างการรับบริจาคเครื่องสำรองไฟ ( สพข.2 )
       - ตัวอย่างการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ( สพด.ปัตตานี )
ตัวอย่างการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่
       - ตัวอย่างการรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( กกจ. )
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce