การบริจาคครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการบริจาคครุภัณฑ์

ที่ กษ 0803.07/1818 ลว. 10 เม.ย.2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ กษ 0803.08/410 ลว. 10 เม.ย.2560 เรื่อง การรับบริจาคสิ่งของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526

ขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์

สรุปขั้นตอนการบริจาคครุภัณฑ์
ตัวอย่างการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ศทส.)


การบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ กษ 0803.08/250 ลว. 14 มี.ค.2561 เรื่อง การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
ที่ กค 0406.4/ว121 ลว. 29 พ.ย.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ นร 0506/ว158 ลว. 30 ส.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ที่ กค 0406.4/ว91 ลว. 10 มี.ค.2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สรุปขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปขั้นตอนการยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce