การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

  รอบการประเมินที่ 2

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
        - ปฐพีวิทยาพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2565 โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การใช้งานระบบ LDD zoning รุ่นที่ 2/2565 โดย น.ส.กมลทิพย์ จันทร์วงกลม
         - การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 2/2565 โดย น.ส.ชลินทร อารีโกเศศ
         - การใช้งาน Agri-Map Online รุ่นที่ 2/2565 โดย นายจิราภาส อุดปวง
         - กฎหมายมหาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น
         - สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการโดย น.ส.นงลักษณ์ หนองกุ่ม
         - ระบบราชการไทย โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
        - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรม ในระบบ new gfmis โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
         - แนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดย น.ส.สุกัญญา พลวรางกูร
         - แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดย น.ส.นุชศรา ชูพันธุ์

 

  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
        - การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น
         - การใช้งาน Agri-Map Online โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การใช้งานระบบ LDD Zoning โดย นางวรรณภา สิงห์ขันธ์
         - การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย น.ส.อมรา ทองบ้านบ่อ
         - แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
         - เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสือราชการ โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล
         - ปฐพีวิทยาพื้นฐาน รุ่นที่ 1-2565 โดย น.ส.สิริญา แก้วงาม

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
        - กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดย น.ส.วิภา เอี่ยมพรรัตน์
         - การตรวจสอบข้อมูลเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี โดย น.ส.นุสรา นิลไสล
         - การสร้าง User และกำหนดสิทธิเพื่อใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย น.ส.กมลทิพย์ จันทร์วงกลม
         - แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ โดย นายพิทักษ์ ใจอารีย์
         - การพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405/ว.78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดย นายจิราภาส อุดปวง
         - แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดย น.ส. นงลักษณ์ หนองกุ่ม

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce