ที่ดินประเภทอื่นๆ

ที่นิคมสร้างตนเอง

จำนวน 4 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 4 แปลง
1. สพด.ลพบุรี 2. สพด.ระยอง 3. สพด.สตูล 4. สพด.ยะลา

ต.ย.ที่นิคมสร้างตนเอง สพด.ลพบุรี
ต.ย.การส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง (สพข.3)


ที่ สปก.

จำนวน 6 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 6 แปลง
1. สพด.หนองคาย 2. สพด.แม่ฮ่องสอน 3. สพด.พะเยา 4. สพด.เชียงราย 5.สพด.อุตรดิตถ์ 6. สพด.ชุมพร

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 855/2561 ลว.13 ก.ค. 61 เรื่อง กำหนดแบบและขั้นตอนแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฎิรูปที่ดิน
คำสั่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 50/2549 ลว.25 ม.ค.49 เรื่อง การกำหนดแบบและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
สรุปขั้นตอนการขอใบอนุญาตใช้ที่ดิน (สปก.)

ที่เช่า

สพด.สระแก้ว (เช่าที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ)

ที่เอกชน

สพด.ชลบุรี (วัดญาณสังวรฯ)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce