ที่ดินประเภทอื่นๆ

ที่นิคมสร้างตนเอง

จำนวน 4 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 4 แปลง
1. สพด.ลพบุรี 2. สพด.ระยอง 3. สพด.สตูล 4. สพด.ยะลา

ต.ย.ที่นิคมสร้างตนเอง สพด.ลพบุรี
ต.ย.การส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง (สพข.3)


ที่ สปก.

จำนวน 5 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 5 แปลง
1. สพด.แม่ฮ่องสอน 2. สพด.พะเยา 3. สพด.เชียงราย 4. สพด.อุตรดิตถ์ 5. สพด.ชมพร


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 50/2549 เรื่อง การกำหนดแบบและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

สรุปขั้นตอนการขอใบอนุญาตใช้ที่ดิน (สปก.)


ที่เช่า

สพด.สระแก้ว (เช่าที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ)


ที่เอกชน

สพด.ชลบุรี (วัดญาณสังวรฯ)


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce