คู่มือ/เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       - 22 กันยายน 2563 ; บรรยายเรื่อง การจัดทำสรุปรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนกลาง)
       - 22 กันยายน 2563 ; บรรยายเรื่อง การจัดทำสรุปรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนภูมิภาค)
       - 28 พฤษภาคม 2563 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - 24 พฤษภาคม 2560 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
       - 9 สิงหาคม 2555 ; บรรยายเรื่อง ระบบบัญชี GFMIS.


คู่มือโปรแกรม

คู่มือโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
คู่มือครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
คู่มือกำหนดรหัสมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2547)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ(กิจกรรมเฉพาะกิจ)
คู่มือการทำแผนผังหน่วยงาน (ภาพถ่ายดาวเทียม)
ตัวอย่างการทำแผนผังหน่วยงาน


คู่มือ

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
       - แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุประเภทยานพาหนะและขนส่ง

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
       - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS ของกรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce