เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       - 20 ธ.ค. 66 : แนวทางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
            -สรุปขั้นตอน (Flowchart)
            - ต.ย.สูตรวิธีคำนวณเนื้อที่ดินokรวมส่วนกลาง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - 23 พ.ค. 65 ; ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online ( โดย ศพล. )
       - 15 ก.พ.65 บรรยายแนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       - 8 ต.ค. 64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดย ธนภร ฉิมพัด)

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (โดย บุศรินทร์ แสวงลาภ)

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - 24 พ.ค.60 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
       - 9 ส.ค.55 ; บรรยายเรื่อง ระบบบัญชี GFMIS.

ตัวอย่าง

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค,กกจ. และ กค. )
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce