คู่มือ/เอกสารประกอบการบรรยาย/แนวทางปฏิบัติ

เอกสารประกอบการบรรยาย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       - 23 ก.ย. ,8 ต.ค. 64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดย ธนภร ฉิมพัด)

       - 23 ก.ย. 64 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (โดย บุศรินทร์ แสวงลาภ)
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       - 22 ก.ย. 63 ; บรรยายเรื่อง การจัดทำสรุปรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนกลาง)
       - 22 ก.ย. 63 ; บรรยายเรื่อง การจัดทำสรุปรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนภูมิภาค)
       - 28 พ.ค. 63 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - 24 พ.ค.60 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
       - 9 ส.ค.55 ; บรรยายเรื่อง ระบบบัญชี GFMIS.

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
       - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS ของกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่าง

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค,กกจ. และ กค. )

คู่มือโปรแกรม

คู่มือการบันทึกแบบสำรวจอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่านโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
คู่มือครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
คู่มือกำหนดรหัสมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2547)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ(กิจกรรมเฉพาะกิจ)
คู่มือการทำแผนผังหน่วยงาน (ภาพถ่ายดาวเทียม)
ตัวอย่างการทำแผนผังหน่วยงาน


คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       - แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
       - แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุประเภทยานพาหนะและขนส่ง

หนังสือเวียน

       - ที่ กษ 0803.08/1784 ลว. 2 ธ.ค.63 เรื่อง การใช้โปรแกรม "แบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถราชการ"
       - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       - ที่ กษ 0803.08/85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce