เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                   - 25 ต.ค.66 : บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
หน่วยงานส่วนกลาง ( โดย ธนภร ฉิมพัด )

                   - 25 ต.ค.66 : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ( หน่วยงานส่วนกลาง ) ครั้งที่ 1/2566 ( โดย สุมาลี กลางสุข )
                   - 19 ต.ค.66 : บรรยายเรื่องแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค )

       คลิปวีดีโอ
       เนื้อหาบรรยายรวมทั้งหมด
      สรุปขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลในการจัดทำแบบที่ 5-6
                             - รหัสอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ปรับปรุงใหม่ในระบบ online ( พร้อมตัวอย่างการเรียกดูสรุปข้อมูล )
                             - ตัวอย่างเรียกดูสรุปข้อมูลในระบบงานจัดเก็บข้อมูลที่ดิน

                 แนวทางการจัดทำสรุปรายงานฯ ของหัวหน้าหน่วยพัสดุ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค )

                             -เนื้อหาบรรยายเฉพาะการจัดทำสรุปรายงานฯ ของหัวหน้าหน่วยพัสดุ
                             - ไฟล์ Excel แบบสรุปรายงานฯ ของหัวหน้าหน่วยพัสดุ

                แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
( หน่วยงานส่วนภูมิภาค )

                            - เนื้อหาบรรยายเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
                            - ไฟล์ word แบบรายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพร้อมตัวอย่าง
                             -ไฟล์ Excel แบบสรุปรายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพร้อมตัวอย่าง
                  - 18 ต.ค.66 : บรรยายเรื่องแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ของหน่วยงานส่วนกลาง )

      คลิปวีดีโอ
      เนื้อหาบรรยาย
      แบบสรุปของหัวหน้าหน่วยพัสดุ แบบ 1 - 3
      วิธีเรียกดูสรุปและค้นหาในระบบ online
       - 20 ธ.ค. 65 : แนวทางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
            - คลิปวีดีโอ
            - สรุปขั้นตอน (Flowchart)
            - ต.ย.สูตรวิธีคำนวณเนื้อที่ดินokรวมส่วนกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - 23 พ.ค. 65 ; ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online ( โดย ศพล. )
       - 15 ก.พ.65 บรรยายแนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       - 8 ต.ค. 64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โดย ธนภร ฉิมพัด)

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (โดย บุศรินทร์ แสวงลาภ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - 24 พ.ค.60 ; บรรยายเรื่อง ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
       - 9 ส.ค.55 ; บรรยายเรื่อง ระบบบัญชี GFMIS.

ตัวอย่าง

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค,กกจ. และ กค. )

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce