กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ด้านบริหารสินทรัพย์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์
การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
รายงานอาคาร+สิ่งปลูกสร้าง

      - ปี 2563 - 2564
      - ปี 2565 - ปัจจุบัน
รายงานการขึ้นทะเบียนฯ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce