การขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธณารักษ์ ( ที่ราชพัสดุและที่มิใช่ที่ราชพัสดุ )

การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดินหรือวัสดุอื่นๆในที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ( 2562 )

พรบ.ที่ราชพัสดุ

พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

         - ที่ กค 0302/ว 4 ลว. 15 มกราคม 2561
         - ที่ มท 0212.1/ว 6666 ลว. 6 พฤศจิการยน 2563

แนวทางการตีราคาทรัพย์สิน

ที่ กษ 0803.08/681 ลว. 30 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
         - ตัวอย่างการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.12 )
         - ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.4 )
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4
สพข.5 สพข.6
สพข.7
สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน

ตัวอย่างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์

ที่ดินที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         - ตัวอย่าง ส่วนกลาง
         - ตัวอย่าง สพข.1
ที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
         - ตัวอย่าง สพข.2
         - ตัวอย่าง สพด.สระแก้ว
หมายเหตุ การขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์เสร็จแล้วให้หน่วยงานรายงานอธิบดีทราบ
       - ตัวอย่างส่วนกลาง
การขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างและมีการขอแก้ไขราคาที่ได้มาที่คลาดเคลื่อน ( สพข.12 )
         - ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
         - ตัวอย่างธนารักษ์พื้นที่รับขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างแต่บันทึกราคาที่ได้มาไม่ถูกต้อง
         - ตัวอย่าง สพข.12 ขอแก้ไขรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
         - ตัวอย่างธนารักษ์พื้นที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้หน่วยงาน

แบบฟอร์ม

         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.05 )

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0803.08/558 ลว.28 ก.ย.66 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแล และบำรุงรกษาที่ราชพัสดุ
แบบฟอร์มธร.3801
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือการใช้โปรแกรมฯ

ที่ กค 0309/ว8 ลว.30 ม.ค.66 เรื่อง การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหารประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       -เอกสารประกอบการบรรยาย
ที่ กษ 0803.08/506 ลว. 11 ก.ย.66 เรื่อง การรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
กษ 0803.08/227 ลว. 28 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางการนำส่งอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0304/3301 ลว.21 มี.ค.65 เรื่อง หารือการนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ที่ กษ 0803.02/99 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง กำหนดชื่อและเลขห้องภายในอาคารของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1652 ลว.5 พ.ย.63 เรื่อง รายงานครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่มีราคาและคุณค่าควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดต้นไม้

ที่ กค 0302/ว15 ลว.17 ก.พ.2564 เรื่องการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
ที่ กค 0407/2566 ลว. 25 เม.ย.37 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
คู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ( สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี )
ที่ กษ 0803.02/625 ลว. 15 ต.ค.63 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ

การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต

กฏกระทรวง

กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
       - เอกสารการบรรยาย : การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 (ฉบับคำอธิบายเพิ่มเติม)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce