การขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธณารักษ์ ( ที่ราชพัสดุและที่มิใช่ที่ราชพัสดุ )

การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ( 2562 )

พรบ.ที่ราชพัสดุ

พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

         - ที่ กค 0302/ว 4 ลว. 15 มกราคม 2561
         - ที่ มท 0212.1/ว 6666 ลว. 6 พฤศจิการยน 2563
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

กษ 0803.08/227 ลว. 28 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางการนำส่งอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0304/3301 ลว.21 มี.ค.65 เรื่อง หารือการนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ที่ กษ 0803.08/681 ลว. 30 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
         - ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.4 )
         - ขั้นตอนการขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดินหรือวัสดุอื่นๆในที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4
สพข.5 สพข.6
สพข.7
สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

ที่ กษ 0803.02/99 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง กำหนดชื่อและเลขห้องภายในอาคารของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1652 ลว.5 พ.ย.63 เรื่อง รายงานครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่มีราคาและคุณค่าควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์
ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
       - แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (2561 )

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดต้นไม้

ที่ กค 0302/ว15 ลว.17 ก.พ.2564 เรื่องการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
ที่ กค 0407/2566 ลว. 25 เม.ย.37 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
คู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ( สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี )
ที่ กษ 0803.02/625 ลว. 15 ต.ค.63 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 980/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และที่ราชพัสดุ

ตัวอย่างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์

ที่ดินที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         - ตัวอย่าง ส่วนกลาง
         - ตัวอย่าง สพข.1
         - ตัวอย่าง สพข.12
ที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
         - ตัวอย่าง สพด.สุพรรณบุรี
         - ตัวอย่าง สพข.2
         - ตัวอย่าง สพด.สระแก้ว

แบบฟอร์ม

         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.05 )

กฏกระทรวง

กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
       - เอกสารการบรรยาย : การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 (ฉบับคำอธิบายเพิ่มเติม)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce