การขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธณารักษ์ ( ที่ราชพัสดุและที่มิใช่ที่ราชพัสดุ )

การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ( 2562 )
แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
         - ที่ กค 0302/ว 4 ลว. 15 มกราคม 2561
         - ที่ มท 0212.1/ว 6666 ลว. 6 พฤศจิการยน 2563
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

กษ 0803.08/227 ลว. 28 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางการนำส่งอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ที่ กษ 0803.08/681 ลว. 30 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
         - ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.4 )
         - ขั้นตอนการขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดินหรือวัสดุอื่นๆในที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4
สพข.5 สพข.6
สพข.7
สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

ที่ กษ 0803.02/99 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง กำหนดชื่อและเลขห้องภายในอาคารของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1652 ลว.5 พ.ย.63 เรื่อง รายงานครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่มีราคาและคุณค่าควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์
ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
       - แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (2561 )

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 980/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และที่ราชพัสดุ

ตัวอย่างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์
         - ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.04 ) ( ตัวอย่าง ส่วนกลาง )
         - ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.04 ) ( ตัวอย่าง สพข.1 )
         - ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.05 ) ( ตัวอย่าง สพข.2 )
แบบฟอร์ม
         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         - แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.05 )

กฏกระทรวง

กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
       - เอกสารการบรรยาย : การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 (ฉบับคำอธิบายเพิ่มเติม)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce