การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ กค 0304/3301 ลว.21 มี.ค.65 เรื่อง หารือการนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ที่ กษ 0803.02/625 ลว. 15 ต.ค.63 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0407/2566 ลว. 25 เม.ย.37 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
คู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ( สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี )
ที่ กค 0311.19/703 ลว. 9 มิ.ย.58 เรื่อง การรื้อถอนอาคารและนำวัสดุไปใช้ราชการ
ที่ กค 0310/ว8 ลว.20 ก.พ.51 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 980/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และที่ราชพัสดุ

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563

ระบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

             - สรุปขั้นตอน การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่างการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
         ตัวอย่างการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (โดยประกาศขายทอดตลาดและนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)
             - ส่งหนังสือมาที่ กองคลัง เรื่องขอให้จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียน
             - ส่งหนังสือไปที่ กรมธนารักษ์พื้นที่ เรื่อง ขอจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
             - หนังสือจากกรมธนารักษ์พื้นที่ เรื่อง จำหน่ายรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
          ต.ย.การรื้อถอนอาคารและนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ในราชการ

หน่วยงานที่ทำเรื่องมาขอรื้อถอน
             - สถานีพัฒนาที่ดินตาก
             - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
             - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ( กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด )

แบบฟอร์ม

             - แบบ ทร. 11
             - ตัวอย่าง แบบ ทร. 11 ( สพข.1 )
             - สรุปขั้นตอน การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce