การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

       - สรุปขั้นตอน การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
       - Flowchart ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แบบฟอร์ม

       - แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ( แบบ รถ.1 )
แบบฟอร์ม Word
แบบฟอร์ม PDF
ต.ย. สพข.1
ต.ย. สพข.12
       - รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.2 )
แบบฟอร์ม
ต.ย. สพข.1
ต.ย. สพข.12
       - รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ( แบบ ทบ.3 )
แบบฟอร์ม
ต.ย. สพข.12
       - แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.11 )
แบบฟอร์ม
ต.ย. สพข.1
ต.ย. สพข.12

ตัวอย่างการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง มี 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ตัวอย่างการรื้อถอนโดยการจ้างและนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
         ตัวอย่างสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12 ( กรณีขายทอดตลาดแล้วไม่มีผู้ประมูลและต้องจ้างเหมารื้อถอนแทน )
             1.1 หน่วยงานจัดทำหนังสือขออนุมัติรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ )
             1.2 กรณีนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ ให้จัดทำหนังสือขออนุญาตถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
             1.3 หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
             1.4 หน่วยงานขออนุมัติการจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
             1.5 กรณีขายทอดตลาดแล้วไม่มีผู้ประมูลหน่วยงานจัดทำหนังสือขออนุมัติรื้อถอนโดยการจ้าง *
             1.6 หน่วยงานจัดทำหนังสือถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แจ้งจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
             1.7 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
             1.8 หน่วยงานจัดทำหนังสือแจ้งกองคลัง
             1.9 หน่วยงานจัดทำหนังสือรายงานผลการรื้อถอนให้อธิบดีทราบ
วิธีที่ 2 ดำเนินการรื้อถอนเอง โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
       - Flowchart
วิธีที่ 3 ตัวอย่างการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
       ตัวอย่างสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (การขายทอดตลาดและนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในนามกรมธนารักษ์ รหัส 03003)
             3.1 หน่วยงานจัดทำหนังสือขออนุมัติรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ )
             3.2 หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
             3.3 หน่วยงานขออนุมัติการจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
             3.4 หน่วยงานจัดทำหนังสือถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แจ้งจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
             3.5 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
             3.6 หน่วยงานจัดทำหนังสือแจ้งกองคลัง
             3.7 หน่วยงานจัดทำหนังสือรายงานผลการรื้อถอนให้อธิบดีทราบ

ตัวอย่างรายงานผลการรื้อถอนให้อธิบดีทราบ ( สพด.ฉะเชิงเทรา )

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ กค 0304/3301 ลว.21 มี.ค.65 เรื่อง หารือการนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ที่ กษ 0803.02/625 ลว. 15 ต.ค.63 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
             - หารือเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
             - คู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ( สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี )
ที่ กค 0311.19/703 ลว. 9 มิ.ย.58 เรื่อง การรื้อถอนอาคารและนำวัสดุไปใช้ราชการ
ที่ กค 0310/ว8 ลว.20 ก.พ.51 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พรบ. ที่ราชพัสดุ

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563

ระบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce