การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

  รอบการประเมินที่ 2

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
         - การร่างหนังสือราชการ โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย น.ส.สิริญา แก้วงาม
         - วินัยและการรักษาวินัย โดย น.ส.นงลักษณ์ หนองกุ่ม


      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
         - ความรู้ด้านการเบิกจ่าย โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
         - การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai โดย นางสรัญญา ขำเมือง
         - การพัฒนาความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย น.ส.จตุพร เพชรนุ้ย
         - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดย น.ส.นุชศรา ชูพันธุ์
  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
         - การพิจารณาตรวจสอบการกลั่นกรองหนังสือราชการทุกประเภทภายในหน่วยงานและภายนอก โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย น.ส.กมลทิพย์ จันทร์วงกลม
         - วินัยและการรักษาวินัย โดย นายกมล ยอดเพ็ชร
         - การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
         - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดย นางอนงค์ นิลใบ
         - การสร้างรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
         - การปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS โดย น.ส.สุกัญญา พลวรางกูร
         - การบริหารสัญญา โดย น.ส.ปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล
         - การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS โดย นายพิทักษ์ ใจอารีย์


 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce