ที่ป่าสงวน 1

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่

จำนวน 12 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 20 แปลง
ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 หน่วยงาน จำนวน 12 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (4 แปลง) 2. สพข.7 น่าน (2 แปลง) 3. สพด.น่าน (4 แปลง)
4. สพด.แพร่ (1 แปลง) 5. สพด.สุราษฏร์ธานี (1 แปลง)

หมดอายุแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ จำนวน 8 หน่วยงาน จำนวน 9 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (1 แปลง ) 2. สพด.เชียงราย (1 แปลง) 3. สพด.ลำพูน (1 แปลง) 4. สพด.แม่ฮ่องสอน (1 แปลง)
5. สพด.พะเยา (2 แปลง) 6. สพด.เลย (1 แปลง) 7. สพข.10 ราชบุรี (1 แปลง) 8. สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นขออนุญาตใหม่ (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

จำนวน 44 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 87 แปลง
ยื่นแบบ ป.ส.17 (ป่าสงวน) จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 40 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.แพร่ (10 แปลง)* 2.สพด.พะเยา (20 แปลง) 3.สพด.เชียงราย (1 แปลง) ( ที่ สปก. )
4.สพด.แม่ฮ่องสอน (4 แปลง) 5. สพด.เลย (1 แปลง) 6. สพด.ชัยภูมิ (1 แปลง)
7. สพด.เพชรบูรณ์ (1 แปลง) 8.สพด.กระบี่ (1 แปลง) 9.สพข.12 สงขลา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.ส.20 (เพื่อจัดที่ดินให้ราษฏร์มีที่ทำกินฯ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง ( ** เอกสารครบแล้ว )
1. ศ.หนองพลับ (1 แปลง) 2. สพข.5 ( หน่วยงานย่อย )

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่ป่าไม้ถาวร) จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 13 แปลง ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.แพร่ (10 แปลง)* 2.ศ.ชัยพัฒนา (2 แปลง) 3.สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์) จำนวน 31 หน่วยงาน จำนวน 33 แปลง (โดยไม่รวมหน่วยงานที่ยื่นเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สพด.พิจิตร และ สพด.ฉะเชิงเทรา) ( * ยกเลิก 1 หน่วยงาน ) ( ** เอกสารครบแล้ว )
1.สพด.สิงห์บุรี 2.สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี 4.สพข.2 ชลบุรี**
5. สพด.ตราด 6. สพด.ปราจีนบุรี 7. สพข.3 นครราชสีมา 8. สพด.บุรีรัมย์
9. สพด.สุรินทร์ 10.สพด.อำนาจเจริญ 11.สพด.มุกดาหาร 12. สพข.5 ขอนแก่น
13. สพด.หนองบัวลำภู 14. สพด.อุดรธานี 15. สพด.หนองคาย 16. สพด.มหาสารคาม
17. สพด.กาฬสินธุ์ 18. สพด.สกลนคร* 19. สพด.บึงกาฬ 20.สพด.น่าน
21. สพด.พิษณุโลก 22. สพด.อุตรดิตถ์ 23. สพด.อุทัยธานี 24. สพด.สุโขทัย
25. สพด.นครศรีธรรมราช 26.สพด.ระนอง 27.สพด.สงขลา 28.สพด.ตรัง
29. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 30.สพด.ปัตตานี 31. สพด.นราธิวาส

หน่วยงานที่ขอยกเลิกคำร้องขออนุญาติใช้พื้นที่ป่าไม้
       - สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ( ป.ส.17 ) , ( ป.84-1 )
       - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

ยื่นขออนุญาตใหม่เพิ่มเติม ( ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 )

จำนวน 3 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 3 แปลง
ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ที่ ปส.17 ) ( ป่าสงวน ) จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง
1. สพด.ชุมพร

ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ( ป.ส.84-1 ) ( ที่สาธารณประโยชน์ ) จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง
1. สพด.พิจิตร 2. สพด.ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ *หน่วยงาน ที่ สปก. แต่ไม่ได้ยื่นแบบกับกรมป่าไม้ จำนวน 3 หน่วยงาน
1. สพด.แม่ฮ่องสอน* 2. สพด.พะเยา* 3. สพด.อุตรดิตถ์ *

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ( ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65 )
แบบฟอร์มที่ 1 ที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าไม้ถาวร ( ป.ส.17 ) ( ม.13/1 )
ไฟล์รูปแบบ Word
ไฟล์รูปแบบ PDF
แบบฟอร์มที่ 2 ที่สาธารณประโยชน์ ( ป.84-1 ) ( ม.54 )
ไฟล์รูปแบบ Word
ไฟล์รูปแบบ PDF
แบบ ป.ส.17 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ม.13/1)
       - ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.ส.17 (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ)
แบบ ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามม.54 แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่สาธารณประโยชน์ หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)
       - ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์)
แบบฟอร์มบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร
       - ต.ย.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฏร (ต.ย.สพด.สุพรรณบุรี)

ตัวอย่าง

ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง ( รอบแรก )
ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง ( รอบสอง )
ต.ย. การส่งเอกสารที่สาธารณประโยชน์ ( สพข.2 ) (ข้อ 1,5,6,และ 8 - 13 )
       - รายละเอียดของหน่วยงาน ( ข้อ 9 )
       - บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร ( ข้อ 10 )
       - ความเห็นของสภาท้องถิ่น ( ข้อ 12 )
ต.ย. การส่งเอกสารเพิ่มเติมที่สาธารณประโยชน์ ( สพด.สุพรรณบุรี ) (ข้อ 5,6,และ 8-12 )
       - รายละเอียดของหน่วยงาน( ข้อ 9 )
       - บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร ( ข้อ 10 )
       - ความเห็นของสภาท้องถิ่น( ข้อ 12 )
       - ความเห็นของสภาท้องถิ่น ( สพข.2 )
ต.ย.การขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ (กรณีเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่) เฉพาะที่ป่าสงวนฯ ( ป.ส.17 , ป.20 )
       - สพข.5 ( หน่วยงานย่อย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด )
       - สพข.10
       - สพด.เพชรบูรณ์
       - สพด.เลย
       - สพด.กระบี่
       - ต.ย.ร่างบันทึกเสนอกรม ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ
ต.ย.ภาพถ่ายทางอากาศ (ให้ตีกรอบเนื้อที่ให้ชัดเจน)
ต.ย.การมอบอำนาจจากส่วนกลาง (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย. ส่งคืนที่ป่าสงวน ( สพด.ฉะเชิงเทรา )
ต.ย. การประสานงานป่าไม้กับจังหวัด เรื่อง การออกตรวจสภาพป่าร่วมกันหลังยื่น ป.84-1 ( สพด.สุพรรณบุรี )

เนื้อหาบรรยาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จากส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต)
       - สรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของโครงการหลวง
       - ตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
       - Flowchart การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการของ ศพล.

อัตราค่าบำรุงปลูกป่าฯ และการขออนุญาติทำประโยชน์ในเขตป่า

       - ที่สาธารณประโยชน์
       - ที่ป่าสงวน

กฎกระทรวง

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2565
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า หรือผู้ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ.2564
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา13/1)
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม้ติม และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือเวียนส่งภายนอกหน่วยงาน

ที่ กษ 0801/896 ลว. 17 พ.ย. 64 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801/305 ลว. 25 มี.ค. 64 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/763 ลว.10 พ.ย.2565 เรื่อง เร่งรัดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0803.08/485 ลว.16 ส.ค.2565 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขออนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0803.08/696 ลว.1 ก.ค..2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ( แจ้งหน่วยงานยื่นเพิ่มเติม )
ที่ กษ 0801.02/604 ลว.21 มิ.ย.2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
(จากกลุ่มนิติกร สลก. แจ้งเวียน )

ที่ กษ 0803.08/1907 ลว.28 ธ.ค.63 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0806/3928 ลว.18 ธ.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801.02/694 ลว.9 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

หนังสือเวียนกรมป่าไม้

ที่ ทส 1602.42/2368 ลว. 10 ก.พ.2565 เรื่อง กำหนดอัตราค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ กษ 0201.06/ว 5008 ลว. 3 ส.ค. 2565 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินดการอนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
ที่ รน 0014.3/6333 ลว. 27 ก.ค. 2565 เรื่อง เร่งรัดให้ส่วนราชการส่งเอกสารเพิ่มเติมเื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/8486 ลว. 18 พ.ค. 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563

ที่ ทส 1602.42/18524 ลว.16 ก.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/14209 ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/919 ลว.15 เม.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.3/4537 ลว.19 มี.ค. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0201.06/ว 5356 ลว.17 ส.ค.2565 เรือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ที่ ชน 0014.3/2022 ลว.24 พ.ย.2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (ที่สาธารณประโยชน์หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)
ที่ นร 0505/ว296 ลว.25 มิ.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2663 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ นร 0506/ว21 ลว.1 ก.พ. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce