ที่ป่าสงวน

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา13/1)

เนื้อหาบรรยาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จากส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต)

แบบฟอร์ม

แบบ ป.ส.17 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ม.13/1)
แบบ ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามม.54 แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่สาธารณประโยชน์ หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)

ตัวอย่าง

ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.ส.17 (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ)
ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์)
ต.ย.ภาพถ่ายทางอากาศ (ให้ตีกรอบเนื้อที่ให้ชัดเจน)
ต.ย.การมอบอำนาจจากส่วนกลาง (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฏร (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.การขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ (กรณีเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่) เฉพาะที่ป่าสงวนฯ (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/1907 ลว.28 ธ.ค.63 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0806/3928 ลว.18 ธ.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801.02/694 ลว.9 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

หนังสือเวียนกรมป่าไม้

ที่ ทส 1602.42/18524 ลว.16 ก.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/14209 ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/919 ลว.15 เม.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.3/4537 ลว.19 มี.ค. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ ชน 0014.3/2022 ลว.24 พ.ย.2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (ที่สาธารณประโยชน์หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ นร 0505/ว296 ลว.25 มิ.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2663 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ นร 0506/ว21 ลว.1 ก.พ. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce