ที่ป่าสงวน

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่เคยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่

จำนวน 12 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 20 แปลง
ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 หน่วยงาน จำนวน 12 แปลง
1. สพด.เชียงใหม่ (4 แปลง) 2. สพข.7 น่าน (2 แปลง) 3. สพด.น่าน (4 แปลง)
1. สพด.แพร่ (1 แปลง) 2. สพด.สุราษฏร์ธานี (1 แปลง)

หมดอายุแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการใช้พื้นที่ จำนวน 7 หน่วยงาน จำนวน 8 แปลง
1. สพด.เชียงราย (1 แปลง) 2. สพด.ลำพูน (1 แปลง) 3. สพด.แม่ฮ่องสอน (1 แปลง) 4. สพด.พะเยา (2 แปลง)
5. สพด.เลย (1 แปลง) 6. สพข.10 ราชบุรี (1 แปลง) 7. สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นขออนุญาตใหม่ (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

จำนวน 44 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 87 แปลง
ยื่นแบบ ป.ส.17 (ป่าสงวน) จำนวน 9 หน่วยงาน จำนวน 40 แปลง
1. สพด.แพร่ (10 แปลง) 2. สพด.พะเยา (20 แปลง) 3. สพด.เชียงราย (1 แปลง)
4. สพ.แม่ฮ่องสอน (4 แปลง) 5. สพด.เลย (1 แปลง) 6. สพด.ชัยภูมิ (1 แปลง)
7. สพด.เพชรบูรณ์ (1 แปลง) 8. สพด.กระบี่ (1 แปลง) 9. สพข.12 สงขลา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.ส.20 (เพื่อจัดที่ดินให้ราษฏรมีที่ทำกินฯ) จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง
1. ศ.หนองพลับ (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่ป่าไม้ถาวร) จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 13 แปลง
1. สพด.แพร่ (10 แปลง) 2. ศ.ชัยพัฒนา (2 แปลง) 3. สพด.พังงา (1 แปลง)

ยื่นแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์) จำนวน 31 หน่วยงาน จำนวน 33 แปลง (โดยไม่รวมหน่วยงานที่ยื่นเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สพด.พิจิตร และ สพด.ฉะเชิงเทรา)
1. สพด.สิงห์บุรี 2. สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี 4. สพข.2 ชลบุรี
5. สพด.ตราด 6. สพด.ปราจีนบุรี 7. สพข.3 นครราชสีมา 8. สพด.บุรีรัมย์
9. สพด.สุรินทร์ 10. สพด.อำนาจเจริญ 11. สพด.มุกดาหาร 12. สพช.5 ขอนแก่น (2 แปลง)
13. สพด.หนองบัวลำภู 14. สพด.อุดรธานี 15. สพด.หนองคาย 16. สพด.มหาสารคาม
17. สพด.กาฬสินธุ์ 18. สพด.สกลนคร 19. สพด.บึงกาฬ 20. สพด.น่าน
21. สพด.พิษณุโลก 22. สพด.อุตรดิตถ์ 23. สพด.อุทัยธานี 24. สพด.สุโขทัย
25. สพด.นครศรีธรรมราช 26. สพด.ระนอง 27. สพด.สงขลา 28. สพด.ตรัง
29. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 30. สพด.ปัตตานี 31. สพด.นราธิวาส

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (มาตรา13/1)

เนื้อหาบรรยาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 (จากส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต)

แบบฟอร์ม

แบบ ป.ส.17 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ม.13/1)
แบบ ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามม.54 แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่สาธารณประโยชน์ หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)

ตัวอย่าง

ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.ส.17 (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ)
ต.ย.วิธีการกรอกแบบ ป.84-1 (ที่สาธารณประโยชน์)
ต.ย.ภาพถ่ายทางอากาศ (ให้ตีกรอบเนื้อที่ให้ชัดเจน)
ต.ย.การมอบอำนาจจากส่วนกลาง (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฏร (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.การขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ (กรณีเนื้อที่มากกว่ายี่สิบไร่) เฉพาะที่ป่าสงวนฯ (ต.ย.จากกลุ่มนิติการ)
ต.ย.การส่งสำเนาแบบที่ยื่นฯ เขตป่าฯ กลับมากองคลัง
ต.ย.ร่างบันทึกเสนอกรม ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯ

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/1907 ลว.28 ธ.ค.63 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0806/3928 ลว.18 ธ.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ กษ 0801.02/694 ลว.9 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

หนังสือเวียนกรมป่าไม้

ที่ ทส 1602.42/18524 ลว.16 ก.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/14209 ลว.15 ก.ค. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.42/919 ลว.15 เม.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ ทส 1602.3/4537 ลว.19 มี.ค. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ ชน 0014.3/2022 ลว.24 พ.ย.2563 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (ที่สาธารณประโยชน์หรือหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)

หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ นร 0505/ว296 ลว.25 มิ.ย. 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2663 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ที่ นร 0506/ว21 ลว.1 ก.พ. 2556 เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce