รายงานการรับ - จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

หนังสือเวียน

ที่ กษ 1803.08/1047 ลว. 22 ก.ค. 63 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563
ที่ กษ 0803.08/1016 ลว. 15 ส.ค.62 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2562
ที่ กษ 0803.08/1097 ลว. 6 ก.ย.61 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2561
ที่ กษ 0803.08/879 ลว. 16 ส.ค.60 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 213)

แบบฟอร์ม

แบบที่ 1 สรุปรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เฉพาะครุภัณฑ์ที่ยกยอด ปี 2540 - 2547
      - (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ยกยอดเข้าระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2540 - 2547 เท่านั้น)
แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์GFMIS ปี 2548 - 2563)
      - (ครุภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 5,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562)
      - (ครุภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 10,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2552 - 2563)
      - (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (฿) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2563)
แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปี 2552 ไม่เข้าหลักเกณฑ์แบบที่2 - 4)
      - (ครุภัณฑ์ (#) ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่มีการใช้งานอยู่ และไม่เข้า หลักเกณฑ์ตามแบบที่ 2 - 4)


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce