รายงานการรับ - จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ( "การบริหารพัสดุ" หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการนำจ่ายพัสดุ )
     ( หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113 หน้าที่ 47 )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     ( หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 212-214 หน้าที่ 67-68 )

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

       - ที่ นร.0719.1/ว.43 ลว.29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( โดยกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ )

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0803.08/30 ลว.12 ม.ค. 66 เรื่อง รายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงเหลือในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
กกจ. สวพ. สสผ. ศทส. สวด. กวจ. กสด. กนผ.

ที่ กษ 0803.08/31 ลว.12 ม.ค. 66 เรื่อง รายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงเหลือในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สพข.1 สพข.2 ศขช. สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6 ศปล. สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
      - สรุปรายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2566 ( หลังปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2566 )

ที่ กษ 0803.08/792 ลว.25 พ.ย. 65 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ กษ 0803.08/781 ลว.22 พ.ย.65 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี พ.ศ.2565
      - แบบฟอร์มรายงานที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 สรุปขั้นตอนฯ
      - ตัวอย่าง สพข.1
PDF Excel
      -ตัวอย่าง สพด.สตูล
PDF Excel

ที่ กษ 0803.08/527 ลว.31 ส.ค. 65 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแจ้งวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ. 2565
      - แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2565
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5

ที่ กษ 0803.08/882 ลว. 25 ส.ค. 64 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแจ้งวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ. 2564
      - แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2564
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5

ที่ กษ 1803.08/1047 ลว. 22 ก.ค. 63 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563
ที่ กษ 0803.08/1016 ลว. 15 ส.ค.62 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2562
ที่ กษ 0803.08/1097 ลว. 6 ก.ย.61 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2561
ที่ กษ 0803.08/879 ลว. 16 ส.ค.60 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - 14 ธ.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
( โดย วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ )

       - 6 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เจ้าหน้าทีของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
       - 4 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของหน่วยงานส่วนกลาง ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
       - 4 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
( โดย วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ )

       - 23 พ.ค. 65 ; ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online ( โดย ศพล. )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       - 8 ต.ค. 64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย. 64 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
( โดย บุศรินทร์ แสวงลาภ )

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       - 22 ก.ย. 63 : บรรยายเรื่อง การจัดทำรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนกลาง)
       - 22 ก.ย. 63 : บรรยายเรื่อง การจัดทำรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนภูมิภาค)

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 470/2565 ลว.25 ส.ค.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2665 ที่ 1/2656 ลว. 11 ต.ค.2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2656 เมื่อวันอังคารที่ 4 ต.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และระบบแอปพลิเคชันซูม
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2656 เมื่อวันพุธที่ 14 ธ.ค.2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และระบบแอปพลิเคชันซูม

ที่ 547/2564 ลว. 24 ส.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ส่วนกลาง )
       - ที่ กษ.0821.07/001 ลว.5 ต.ค.64 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2564
กษ.0821.07/001 ลว.5 ต.ค.64 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมกราตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2564

ตัวอย่าง

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค , กกจ. และ กค. )

หนังสือเวียนแบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

         - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       -ที่ กษ 0803.08/85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce