รายงานการรับ - จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 213)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     (หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113)


หนังสือเวียน

ที่ กษ 1803.08/1047 ลว. 22 ก.ค. 63 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563
ที่ กษ 0803.08/1016 ลว. 15 ส.ค.62 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2562
ที่ กษ 0803.08/1097 ลว. 6 ก.ย.61 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2561
ที่ กษ 0803.08/879 ลว. 16 ส.ค.60 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       - 22 กันยายน 2563 : บรรยายเรื่อง การจัดทำรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนกลาง)
       - 22 กันยายน 2563 : บรรยายเรื่อง การจัดทำรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2563(ส่วนภูมิภาค)

หนังสือเวียนแบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       -ที่ กษ 0803.85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce