รายงานการรับ - จ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0803.08/1016 ลว. 15 ส.ค.62 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2562
ที่ กษ 0803.08/1097 ลว. 6 ก.ย.61 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2561
ที่ กษ 0803.08/879 ลว. 16 ส.ค.60 เรื่องขอให้ตรวจสอบแจ้งจำนวนวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2560

แบบฟอร์ม

แบบที่ 1 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
แบบที่ 2 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (เป็นครุภัณฑ์ที่ยกยอดเข้าในระบบ GFMIS)
       - (ครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ.2540 -2547)
แบบที่ 3 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS)
       - (ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ของปีงบประมาณ 2548 - พ.ศ.2562 และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท)
แบบที่ 4 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)
       - (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า10,000 บาท)
แบบที่ 5 รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี
       - (ครุภัณฑ์ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2540)


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce