หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการ ควบคุม และจัดกลุ่มสินทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนกลาง และ สปก.)
บริหารจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดทำบัญชียานพาหนะ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการ สินทรัพย์ที่บริจาคและที่รับบริจาค
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมให้ถูกต้องตามระเบียบ
ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce