การขอใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ กษ 0803.08/250 ลว. 14 มี.ค.2561 เรื่อง การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
ที่ กค 0406.4/ว121 ลว. 29 พ.ย.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ นร 0506/ว158 ลว. 30 ส.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ที่ กค 0406.4/ว91 ลว. 10 มี.ค.2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สรุปขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปขั้นตอนการยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขออนุมัติใช้และเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวอย่างการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เมื่อกรมอนุมัติให้ใช้และเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้)
       - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง (ในการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ตัวอย่างขอบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่
       - หน่วยงานส่วนกลาง
       - หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างขอยกเลิกการจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)
       - ปิดหมายเลขและไม่นำไปใช้ต่อ
       - ปิดหมายเลขและขอหมายเลขใปใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างกรณีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ย้ายหน่วยงาน (ทำเรื่องส่งคืนและเบิกต่อในระบบ ครุภัณฑ์ Online)
ตัวอย่างขอเปลี่ยนที่อยู่ / เปลี่ยนแพคเกจ /เปลี่ยนขนาดซิม
ตัวอย่างขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และยกเลิกหมายเลขเดิม

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce