การขอใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ กษ 0803.08/250 ลว. 14 มี.ค.2561 เรื่อง การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
ที่ กค 0406.4/ว121 ลว. 29 พ.ย.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ นร 0506/ว158 ลว. 30 ส.ค.2553 เรื่อง การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ที่ กค 0406.4/ว91 ลว. 10 มี.ค.2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขั้นตอนการขอใช้บริการ / การยกเลิกโทรศัพท์เคลื่อนที่

สรุปขั้นตอนการขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปขั้นตอนการบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่
สรุปภาพรวมกรณีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายหน่วยงาน
สรุปขั้นตอนการยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)
       - ตัวอย่างการส่งของคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ตัวอย่างการส่งของคืนคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ตัวอย่างขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ฯ ( ปิดหมายเลขและไม่นำไปใช้ต่อ )
       - ตัวอย่างขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ฯ ( ในนามกรม ) และขอเปลี่ยนชื่อหมายเลขโทรศัพท์ฯ ไปใช้ส่วนตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขออนุมัติใช้และเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
       - ตัวอย่างขออนุมัติใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
       - ตัวอย่างกลุ่มงบประมาณนำเสนอ อธพ. พิจารณาอนุมัติใช้และเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวอย่างการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เมื่อกรมอนุมัติให้ใช้และเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้)
       - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง (ในการขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ตัวอย่างขอบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่
       - ตัวอย่างขอบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( กกจ. )
ตัวอย่างขอยกเลิกการจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรณีเกษียณอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ)
       - ปิดหมายเลขและไม่นำไปใช้ต่อ
       - ปิดหมายเลขและขอหมายเลขใปใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างขอเปลี่ยนที่อยู่ / เปลี่ยนแพคเกจ /เปลี่ยนขนาดซิม
ตัวอย่างขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และยกเลิกหมายเลขเดิม
ตัวอย่างขอใช้สิทธิ์เพิ่มค่าเบิกจ่ายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ( กรณีเลื่อนขั้นเป็น พชช./ผอ.สำนัก/ผอ.กอง )
ตัวอย่างกรณีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ย้ายหน่วยงาน (ทำเรื่องส่งคืนและเบิกต่อในระบบ ครุภัณฑ์ Online)
       - ต.ย.แจ้งแก้ไขการโอนย้ายฯรหัสครุภัณฑ์ออนไลน์
       - แบบฟอร์มเรื่องการโอนย้ายครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ผ่านโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขครุภัณฑ์ )

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce