ระเบียบการใช้รถยนต์ของกรมพัฒนาที่ดิน

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
       - แบบ 1 ทะเบียนคุมประเภทรถประจำตำแหน่ง
       - แบบ 2 ทะเบียนคุมประเภทรถส่วนกลาง
       - แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
       - แบบ 4 บันทึกการใช้รถ
       - แบบ 5 ประวัติรถยนต์ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
       - แบบ 6 รายงานอุบัติเหตุ
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการควบคุม การใช้ และการรักษารถ พ.ศ. 2542

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ 0802/2143 ลว. 27พ.ค.2564 เรื่อง ขอให้กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/397 ลว. 25 มี.ค.2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางการพ่นตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรืออักษรย่อ พด.
ขั้นตอนและวิธีการสกรีนตรากรมพัฒนาที่ดิน ด้านข้างรถราชการ

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 859/2563 ลว. 2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 372/2562 ลว. 24 เม.ย.62 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 371/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองผู้ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ –กลัดหลวง ผอ.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       -ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       -ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการจำหน่ายแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ( แบบขายทอดตลาดโดยวืธีประมูลด้วยวาจา)
       - ตัวอย่างประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง จำหน่ายแบตเตอร์รี่รถยนต์เสื่อมสภาพ ( ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา )
       - ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( กรณีรับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ )
ตัวอย่างการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์เสื่่อมสภาพของส่วนกลาง ( จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง )
       1. ตัวอย่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจำหน่าย
       2. ตัวอย่างการประเมินราคา
       3. ตัวอย่างการนำส่งเงินพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( กรณีรับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ )
       4. ตัวอย่างสรุปผลการจำหน่าย
ตัวอย่างการจำหน่ายยางรถยนต์เสื่่อมสภาพของส่วนราชการ ( จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง )
       - 1. ตัวอย่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจำหน่าย
       - 2. ตัวอย่างการประเมินราคา
       - 3. ตัวอย่างการนำส่งเงิน
       - 4. ตัวอย่างสรุปผลการจำหน่าย
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ต.ย.จากส่วนกลางและต้องทำก่อนการขายทอดตลาดฯ)
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ต.ย.จากสพข.4 และต้องทำก่อนการขายทอดตลาดฯ)
ตัวอย่าง ขอแจ้งการหยุดการใช้รถ (ต.ย.จากสพด.ปทุมธานีและต้องทำก่อนการขายทอดตลาดฯ)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สพด.พิษณุโลก)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ศ.เขาชะงุ้ม )
ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากส่วนกลาง)
ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากสพด.สตูล)

หนังสือเวียนการใช้รถยนต์ราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0201.06/ว 662 ลว.30 ม.ค.66 เรื่อง ข้อเสนอแนะการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ
ที่ กษ 0803.08/796 ลว.30 พ.ย.65 เรื่อง การสำรวจตรวจสอบข้อมูลรถราชการในระบบครุภัณฑ์ Online
ที่ นร 0106/ว 2075 ลว. 28 ต.ค.2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ที่ คค 0205/ว 8175 ลว. 4 ต.ค.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ นร 0106/ว 527 ลว. 29 มี.ค.2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ที่ กค 0409.6/ว 104 ลว.11 ก.ค.2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ที่ นร 0714/ว 50 ลว.10 ม.ค.2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับรถประจำตำเเหน่ง กรณีที่ส่วนราชการเลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
ที่ นร 1305/ว 11841 ลว. 8 ธ.ค.2540 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบควบคุมการใช้รถราชการ
ที่ ทส 0306/ว 2661 ลว. 1 ก.พ.2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ของราชการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

พรบ.

พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557
พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2-6 ) ( จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-5)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce