ระเบียบการใช้รถยนต์ของกรมพัฒนาที่ดิน

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน

ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
       - แบบ 1 ทะเบียนคุมประเภทรถประจำตำแหน่ง
       - แบบ 2 ทะเบียนคุมประเภทรถส่วนกลาง
       - แบบ 3 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
       - แบบ 4 บันทึกการใช้รถ
       - แบบ 5 ประวัติรถยนต์ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
       - แบบ 6 รายงานอุบัติเหตุ
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการควบคุม การใช้ และการรักษารถ พ.ศ. 2542

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ 0803.08/397 ลว. 25 มี.ค.2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางการพ่นตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรืออักษรย่อ พด.
ขั้นตอนและวิธีการสกรีนตรากรมพัฒนาที่ดิน ด้านข้างรถราชการ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 372/2562 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตัวอย่าง ขอแจ้งการหยุดการใช้รถ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สพด.พิษณุโลก)
ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากส่วนกลาง)
ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากสพด.สตูล)

หนังสือเวียนการใช้รถยนต์ราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่ นร 0106/ว 2075 ลว. 28 ต.ค.2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ที่ คค 0205/ว 8175 ลว. 4 ต.ค.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ นร 0106/ว 527 ลว. 29 มี.ค.2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ที่ กค 0409.6/ว 104 ลว.11 ก.ค.2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ที่ นร 0714/ว 50 ลว.10 ม.ค.2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับรถประจำตำเเหน่ง กรณีที่ส่วนราชการเลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
ที่ นร 1305/ว 11841 ลว. 8 ธ.ค.2540 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบควบคุมการใช้รถราชการ

พรบ.

พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557
พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556
พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-5)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce