ค่าตอบแทนเหมาจ่าย

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย

ที่ กค 0406.4/ว 64 ลว.2 มี.ค.2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ที่ กค 0409.6/ว 102 ลว.22 พ.ย.2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ที่ นร 0506/ว 365 ลว.11 ธ.ค.2551 เรื่อง การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์
ที่ นร 0719/090 ลว.27 พ.ย.2551 เรื่อง การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์
ที่ กค 0406.4/30798 ลว.18 พ.ย.2551 เรื่อง การพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง และการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง
ที่ นร 0505/ว 141 ลว.25 ก.ย.2549 ( ที่ กค0409.6/16849 ลว. 4 ก.ย. 49 ) เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ที่ กค 0409.6/ว 519 ลว.28 ธ.ค.2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ที่ นร 0702/ว 7 ลว.21 ต.ค.2547 เรื่อง การใช้รายจ่ายรายการเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ที่ นร 0504/ว 182 ลว.10 ก.ย.2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ที่ กค 0409.6/12420 ลว.12 ก.ค.2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ที่ นร 0714/ว 50 ลว.10 ม.ค.2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับรถประจำตำเเหน่ง กรณีที่ส่วนราชการเลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
ที่ กค 0409.6/1187 ลว.23 ม.ค.2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce