การเปลี่ยนแปลง/ส่งคืนพื้นที่

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทพื้นที่


การขอแก้ไขข้อมูลที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ( 24 เม.ย.64 )

ศ.วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ สพด.กทม. สพด.สมุทรปราการ สพด.อยุธยา สพด.อ่างทอง สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก* สพด.นครปฐม สพข.2 สพข.4 สพด.อุบลราชธานี สพด.ศรีสะเกษ
สพด.นครพนม สพด.อุดรธานี สพข.6 สพด.เชียงใหม่ สพด.ลำปาง สพด.เพชรบูรณ์
สพด.ตาก สพด.สมุทรสาคร สพด.เพชรบุรี สพด.กาญจนบุรี สพข.11 สพด.กระบี่
สพด.ภูเก็ต สพข.12 สพด.สงขลา สพด.ยะลา ศ.พิกุลทอง

ตัวอย่างการขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
       - สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
       - สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
       - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่ป่าสงวน
       - สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
       - ความก้าวหน้ากรณีส่งคืนสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
       - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ ( จากหน่วยงานอื่นมากรมฯ )

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางเกษตรขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
     - กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ที่ 2
     - กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 สำนักงบประมาณ
สถานีพัฒนาที่ดินเลย
     - เทศบาลตำบลภูกระดึงขอใช้ จำนวน 5 ไร่
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
     - สหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สมุทรสาครขอเช่าที่ราชพัสดุ 2-2-00 ไร่
     - สำนักงานกรมบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครขอใช้ที่ราชพัสดุ 1 งาน 40 ตารางวา
ส่วนกลาง
     - ขออนุญาตใช้ทางเข้า - ออกร่วม ( กองบังคับการตำรวจสื่อสาร )

หน่วยงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทพื้นที่

ที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ( เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ )
       - สถานีพัฒนาที่ดินเขต 12 ( เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ )
ที่สาธารณประโยชน์
       - สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ( เปลี่ยนจากที่ราชพัสดุเป็นที่สาธารณประโยชน์ )
ที่นิคมสร้างตนเอง
       - สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ( เปลี่ยนจากที่ราชพัสดุเป็นที่นิคมสร้างตนเอง )
ที่ สปก.
       - สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ( เปลี่ยนจากที่สาธารณะประโยชน์เป็นที่ สปก. )
       - สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ( เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุและ สปก. )
       - สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ( เปลี่ยนจากที่สาธารณะประโยชน์เป็นที่ สปก. )
       -สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ( เปลี่ยนจากที่ ป่าสงวน .เป็นที่ สปก. )

หน่วยงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทเนื้อที่

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ( ส่งคืนพื้นที่ติดตั้งเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ )

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หนังสือเวียน

ที่ ศว.05044/2564 ลว. 7 พ.ค.64 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินส่วนราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์
       - แบบรายงานแก้ไขพื้นที่ราชพัสดุ
       - เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ( 19 พ.ค. 64 )
ที่ กษ 0803.08/472 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง ขอให้ส่งคืนพื้นที่ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ที่ กษ 0803.08/392 ลว.2 เม.ย.64 เรื่อง ข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/351 ลว.26 มี.ค. 64 เรื่อง สำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce