ที่สาธารณประโยชน์ 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
          1). ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
          2). หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
          3). เอกสารพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์
          4). เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) จำนวน 31 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 32 แปลง
สพข.1 จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 3 แปลง
1. สพด.สิงห์บุรี 2. สพด.ชัยนาท 3. สพด.สุพรรณบุรี


สพข.2 จำนวน 4 หน่วยงาน จำนวน 4 แปลง

1. สพข.2 ชลบุรี 2. สพด.ตราด 3. สพด.ฉะเชิงเทรา 4. สพด.ปราจีนบุรี


สพข.3 จำนวน 3 หน่วยงาน จำนวน 3 แปลง

1. สพข.3 นครราชสีมา 2. สพด.บุรีรัมย์ 3. สพด.สุรินทร์


สพข.4 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.อำนาจเจริญ 2. สพด.มุกดาหาร


สพข.5 จำนวน 7 หน่วยงาน จำนวน 7 แปลง*

1. สพข.5 ขอนแก่น 2. สพด.ขอนแก่น 3. สพด.อุดรธานี 5. สพด.มหาสารคาม
6. สพด.กาฬสินธุ์ 7. สพด.หนองบัวลำภู 8. สพด.บึงกาฬ


สพข.6 ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

สพข.7 จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวน 1 แปลง

1. สพด.น่าน *

( หมายเหตุ * เปลี่ยนจากที่สาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ )
สพข.8 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.พิษณุโลก 2. สพด.พิจิตร


สพข.9 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.อุทัยธานี 2. สพด.สุโขทัย


สพข.10 ไม่มีที่สาธารณประโยชน์

สพข.11 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 2 แปลง

1. สพด.นครศรีธรรมราช 2. สพด.ระนอง


สพข.12 จำนวน 4 หน่วยงาน จำนวน 5 แปลง

1. สพด.พัทลุง (2 แปลง) 2. สพด.ตรัง 3. สพด.นราธิวาส 4. สพด.ปัตตานี

( หมายเหตุ * หน่วงานที่ไม่มี นสล. ได้แก่ สพด.อำนาจเจริญ สพด.อุดรธานี สพด.นครศรีธรรมราช สพด.ปัตตานี )

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0201.06/ว 6626 ลว. 29 ก.ย.65 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความยินยอมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตืว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ที่ กษ 0801.02/992 ลว. 13 พ.ย.45 เรื่องโครงการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน)
สรุปขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
       - flowchart
ตัวอย่างขั้นตอนการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (จากเว็บไซต์กรมที่ดิน)
ตัวอย่างการขอใบมอบอำนาจดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ตัวอย่างความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - สพด.สุพรรณบุรี
       - สพด.บึงกาฬ
       - สพด.บุรีรัมย์

ตัวอย่างการขอรังวัดที่ดิน
       - สพข.2 ( ของบประมาณสนับสนุนค่ารังวัดที่ดิน )
       - สพด.บุรีรัมย์ ( ต.ย. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมค่ารังวัดที่ดิน )
       - สพด.พัทลุง ( ต.ย. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมค่ารังวัดที่ดิน )
       - สพด.สุพรรณบุรี (ต.ย.การขอรังวัดที่ดิน)
       - สพด.สิงห์บุรี (ต.ย.ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญที่หลวง)
       - สพด.บึงกาฬ (ต.ย.การขอรังวัดที่ดิน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอถอนสภาพที่ดิน ( หนังสือจากกรมที่ดิน )
       - สพข.2
       - สพด.ปราจีนบุรี
สพข.3 (นครราชสีมา)
       - หนังสือการขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
       - สำเนาหนังสือสำคัญที่หลวงและแผนที่
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
       - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ
       - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
       - รายงานการประชุมประชาคม
       - รูปถ่ายรอบแปลงที่ดิน
       - สำเนาต้นร่างแผนที่รายการรังวัด
สพด.ตราด (ดำเนินการถอนสภาพฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ)
       - การถอนสภาพที่ดินเรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
       - การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
       - การขอรังวัดที่ดินออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce