ระบบสินทรัพย์ถาวร

  ภาพรวมระบบสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  หลักการจำแนกประเภทวัสดุ และครุภัณฑ์
  รหัสบัญชีแยกประเภทบัญชีพักครุภัณฑ์
  อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  คู่มือสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
  แหล่งของเงินที่ใช้ , ศูนย์ต้นทุน (ปรับปรุงใหม่)
  การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
           1) หนังสือเวียน
                - ที่ กษ 0803.05/500 ลว.16 ส.ค.62 เรื่องซ้อมความเข้าใจเรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
                - ที่ กค 0410.3/ว 43 ลว. 29 ม.ค.62 เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
                - ที่ กค 0423.3/ว 238 ลว. 9 ก.ย.57 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
                - ที่ กค 0423.3/ว234 ลว. 5 ก.ย. 57 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
                - ที่ กษ 0803.05/472 ลว. 9 ก.ย.56 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
                - ที่ กค 0409.3/ว123 ลว. 24 มี.ค.56 เรื่องคู่มือการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
                - ที่ กค 0423.3/ว212 ลว. 18 มิ.ย. 55 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
           2) คู่บัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
           3) ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ที่สำรวจพบ (ของปีก่อน) สินทรัพย์หลัก และสินทรัพย์ย่อย
  สินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค
  การโอนสินทรัพย์ภายในกรมฯ
  การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  ตัวอย่างฟอร์ม A
  ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
  คู่มือเรียกรายงานสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS Web Online
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce