ระบบสินทรัพย์ถาวร

  ภาพรวมระบบสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  หลักการจำแนกประเภทวัสดุ และครุภัณฑ์
              - ที่ นร 0704/ว 37 ลว.6 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  รหัสบัญชีแยกประเภทบัญชีพักครุภัณฑ์
  อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่างรหัส Online

       - ตัวอย่างประเภทครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
       - ตัวอย่างรหัส Online ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
       -ตัวอย่างรหัส Online ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตร
       - ตัวอย่างรหัส Online ครุภัณฑ์การเกษตร
       - ตัวอย่างรหัส Online ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แหล่งของเงินที่ใช้ , ศูนย์ต้นทุน (ปรับปรุงใหม่) , การมอบหมายผู้รับพัสดุฯ
       - ที่ กษ 0803.02/245 ลว.28 ก.พ. 66 เรื่อง การเพิ่มรหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ New GFMIS Thai
       - ที่ กษ 0802/4181 ลว. 16 ต.ค. 66 เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบและมีสิทธิใช้อุปกรณ์ฯ
  คู่มือสินทรัพย์ New GFMIS
              - คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
( New GFMIS Thai ) ( 2565 )

              - การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ( New GFMIS Thai ) ( 2565 )
              - เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( 2562 )
                        -บทที่ 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทางบัญชีของสินทรัพย์
                              -กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์แบบสำรวจพบ
                              - กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯ เป็นสินทรัพย์รายตัว
                              -28 ก.พ. 66 เอกสารบรรยายของคลังจังหวัดน่าน ( การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัว )
              - คู่มือสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ( 2556 )
                        - บทที่ 7 การผ่านรายการด้วยการหักล้าง
                        - วิธีการล้างบัญชีพัก เป็นค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
                        - เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS
  การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)

หนังสือเวียน

       - ที่ กค 0414.2/ว50 ลว.26 ม.ค.67 เรื่อง ระบบจัดเก็บสำรองข้อมูล ( GFMIS Drive )
       -ที่ กค 0414.3/ว 130 ลว.1 มี.ค.67 เรื่อง ปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS ( SAP R/3 ) ของหน่วยงานระดับกรม
       -ที่ กค 0414.3/ว 773 ลว. 28 ธ.ค.66 เรื่อง การปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS ( SAP R /3 ) ของหน่วยงานระดับกรม
       - ที่ กค 0414.3/46769 ลว.21 ธ.ค.66 เรื่อง ขอแจ้งการปรับปรุงข้อมูลระบบสิยทรัพย์ถาวรฯ ( กรมพัฒนาที่ดิน )
       -ที่ กษ 0803.08/429 ลว.22 ส.ค. 66 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง รหัสอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระบบ Online และในระบบ GFMIS
       - ที่ กค 0414.2/ว 48 ลว. 19 ม.ค.66 เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ( New GFMIS Thai )
       - ที่ กษ 0803.08/618 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ กค 0414.3/038009 ลว.6 ส.ค.63 เรื่อง ข้อหารือการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (เครื่องปรับอากาศ)
       - ที่ กษ 0803.05/500 ลว.16 ส.ค.62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
       - ที่ กค 0410.3/ว 81 ลว. 21 ก.พ.62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
       - ที่ กค 0410.3/ว 43 ลว. 29 ม.ค.62 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
       - ที่ กค 0410.2/ว 103 ลว.28 ก.พ.61 เรื่อง การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
( E-Book )

       -ที่ กษ0803.05/423 ลว.19 พ.ย.58 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น
       -ที่ กค 0423.3/ว 238 ลว. 9 ก.ย.57 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
       - ที่ กค 0423.3/ว234 ลว. 5 ก.ย. 57 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
       - ที่ กษ 0803.05/472 ลว. 9 ก.ย.56 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
       - ที่ กค 0409.3/ว123 ลว. 24 มี.ค.56 เรื่องคู่มือการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online
       -ที่ กค 0409.4/10915 ลว. 25 มี.ค. 56 เรื่อง ขอเปิดสิทธิการใช้งานการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Wed Online ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ กค 0423.3/ว212 ลว. 18 มิ.ย. 55 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
       -ที่ กค 0409.3/ว 155 ลว. 25 เม.ย.55 เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Wed Online
       -ที่ กษ 0803.08/531 ลว. 22 เม.ย. 52 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ ( ฿ )
คู่บัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ที่สำรวจพบ (ของปีก่อน) สินทรัพย์หลัก และสินทรัพย์ย่อย
  สินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค
                - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ( ข้อ 94 ) ( เริ่ม 1 ต.ค.63 )
  การโอนสินทรัพย์ภายในกรมฯ
  การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ
             -ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
             - ที่ กค 0410.3/ว 81 ลว. 21 ก.พ. 62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัด
             -ตัวอย่างการรับโอนสินทรัพย์ของ สพด.ราชบุรี
             - ตัวอย่างการรับโอนสินทรัพย์ของ สพด.อุดรธานี
             - ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลว. 11 ธ.ค.2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนฯ
             - ที่ กค ( กวจ ) 0405.2/049986 ลว. 13 พ.ย. 61 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
             - ที่ กค 0410.4/ว 526 ลว. 30 ธ.ค.2548 เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม
  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
       - ก่อนเข้าระบบ GFMIS (ที่ไม่ระบุรายละเอียด)
       - สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นไป
  ตัวอย่างฟอร์ม A
  ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
  คู่มือเรียกรายงานสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS Web Online
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce