คู่มือโปรแกรม

คู่มือ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานต่างๆของรถราชการ
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่านโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือโปรแกรมแบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
       - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
คู่มือครุภัณฑ์ Online
     - คู่มือครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
     - คู่มือครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
     - คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ สำนักงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ( พิมพ์ครั้งที่ 2 )
     - คู่มือกำหนดรหัสมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2547)
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถ(กิจกรรมเฉพาะกิจ)
คู่มือการทำแผนผังหน่วยงาน (ภาพถ่ายดาวเทียม)
ตัวอย่างการทำแผนผังหน่วยงาน

หนังสือเวียน

       - ที่ กษ 0803.08/1784 ลว. 2 ธ.ค.63 เรื่อง การใช้โปรแกรม "แบบคำขอรับบริการและเอกสารเกี่ยวกับรถราชการ"
       - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       - ที่ กษ 0803.08/85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

ตัวอย่าง

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค,กกจ. และ กค. )
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce