หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเลิกสัญญา / การขอหยุดงาน การต่ออายุสัญญา ควบคุมติดตามหลักค้ำประกันสัญญา และหลักค้ำประกันซอง
ประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการรับรองคุณสมบัติแก่ผู้รับจ้าง
บันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง สัญญา ) รวมถึงการตรวจรับงานในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อรอการเบิกจ่าย
ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาการปฎิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce