หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมติดตามหลักค้ำประกันสัญญา และหลักค้ำประกันซองประกวดราคา ตลอดจนจัดทำหนังสือรับรองผลงานแก่ผู้รับจ้าง
บันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงานในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ดำเนินการเกี่ยวกับการทิ้งงาน
ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce