หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)

นายจิราภาส อุดปวง นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ประสงค์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce