นางสาวจาริณี กรรขำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)

นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล นางลดาวัลย์ น้าเจริญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย
นางสาวรมณีย์ ศรีโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาววารุณี สิมลี
นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce