นางสาวจาริณี กรรขำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)

นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล นางลดาวัลย์ น้าเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย
นางสาววารุณี สิมลี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce