หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)

นายจิราภาส อุดปวง นางสาวกุลธิดา ฉายสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวปรียาพร หารอุดร
นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce