นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ)

-ว่าง- นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

-ว่าง-
นางสาวแก้วจิตต์ แสงฉายอำไพ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชวลิต กฤษณลีลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce