กฎหมาย พระราชกฤษฏีกา ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนพัสดุ


กฎหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การปฎิบัติตามแนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ว.315)
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฏีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545


ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
กค(กวพ)0421.3/46525 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2552 กค 0406.3/ว. 87 ลว. 18 ก.ย.52
ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS กค 0420.5/ว269 ลว. 10 ส.ค.52
ข่าวดี กรมบัญชีกลางลดวงเงิน พับขยายลง โปรดอ่าน ว.21 กค 0406.6/ว.21 ลว. 16 มี.ค.52


ข้อบังคับ

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ 2546


หนังสือเวียน

ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ที่ กค. 0405.2/ว.312 ลว.28 พ.ค.64)
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.83 ลว.11 มี.ค.63)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.82 ลว.11 มี.ค.63)


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce