กฎหมาย พระราชกฤษฏีกา ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนพัสดุ


กฎหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฏีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545

ข้อบังคับ

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ 2546

หนังสือเวียน

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1) (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 397 ลว.11 ก.ค. 66)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลว.20 มี.ค. 66)
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ที่ กค 0433.2/ว 135 ลว.03 มี.ค. 66)
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศ และแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 125 ลว.01 มี.ค. 66)
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลว.31 ม.ค. 65)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจ้างจัดนิทรรศการ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 989 ลว.29 ก.ย. 64)
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 973 ลว.23 ก.ย. 64)
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ที่ กค. 0405.2/ว.312 ลว.28 พ.ค.64)
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลว.08 เม.ย. 64)
แนวทางปฏิบัติการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 122 ลว.09 มี.ค. 64)
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลว.07 ธ.ค. 63)
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลว.18 พ.ค. 63)
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว.25 มี.ค. 63)
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.83 ลว.11 มี.ค.63)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.82 ลว.11 มี.ค.63)
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและ การกำหนดผลงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลว.30 ต.ค. 62)
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลว.01 พ.ค. 62)
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันเการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 151 ลว.27 มี.ค. 62)
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลว.12 มี.ค. 62)
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลว.22 ก.พ. 62)
แบบอุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ลว.11 เม.ย. 61)
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลว.09 มี.ค. 61)
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลว.29 ธ.ค. 60)
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลว.8 ก.ย. 60)


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce