การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุฯ


  คู่มือสินทรัพย์ New GFMIS
              - เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( 2562 )
                        -บทที่ 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทางบัญชีของสินทรัพย์
                        -กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์แบบสำรวจพบ
                        - กรณีปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯ เป็นสินทรัพย์รายตัว
                        -28 ก.พ. 66 เอกสารบรรยายของคลังจังหวัดน่าน ( การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัว )

ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ( ข้อมูลยกยอดเดิม )

หน่วยงานส่วนกลาง
ภาพรวมส่วนกลาง
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน (อธพ. , รธพ.ปก. , รธพ.วก. , รธพ.บร , ผชช.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
กองคลัง (กค.)
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)
กองแผนงาน (กผง.)
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.)
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.)
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (สพด.กทม.)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นนทบุรี **
สพด.อยุธยา
สพด.อ่างทอง**
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี **
สพด.ชัยนาท
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก **
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.ชลบุรี
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด **
สพด.ฉะเชิงเทรา
สพด.ปราจีนบุรี
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร
สพด.อำนาจเจริญ**
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร
สพด.ขอนแก่น
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม **
สพด.กาฬสินธุ์ **
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ **
สพด.เชียงใหม่
สพด.ลำพูน
สพด.ลำปาง**
สพด.แม่ฮ่องสอน **
ศ.โครงการหลวง


เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12
สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
สพด.น่าน
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร **
สพด.ตาก
สพด.สุโขทัย
สพด.ราชบุรี
สพด.กาญจนบุรี
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม
สพด.เพชรบุรี **
สพด.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.ชัยพัฒนาฯ **
ศ.เขาชะงุ้ม **
ศ.หนองพลับฯ
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช
สพด.กระบี่
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต **
สพด.ระนอง
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง
หมายเหตุ มีการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ที่ปรับเป็นครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GF
       - ส่วนกลาง ( ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุ )
       - ส่วนกลาง ( โอนย้ายครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน )
       -สพข.1
       -สพด.สุพรรณบุรี
       -สพด.ฉะเชิงเทรา ( การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุ )
       -สพด.ฉะเชิงเทรา ( การตัดจำหน่าย )
       - สพข.7
       - สพด.กระบี่
       - สพด. สระบุรี
       - สพด.นครราชสีมา
       - สพด.อุบลราชธานี
       - สพด.ยโสธร
       - สพด.ตาก
       - สพด.สุโขทัย
       - สพด.กาญจนบุรี
       - สพด.สมุทรสาคร
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce