การจำหน่ายครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์

ที่ ตผ 0015/3378 ลว.9 พ.ค.65 เรื่อง ขอสอบถามหารือระเบียบพัสดุปี พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ กค 0304/3301 ลว.21 มี.ค.65 เรื่อง หารือการนำวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมธนารักษ์
ที่ กค 0405.4/53465 ลว.26 ต.ค.63 เรื่อง ข้อหารือการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลว. 11 ธ.ค.2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน
ที่ กค ( กวจ ) 0405.2/049986 ลว. 13 พ.ย. 61 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ที่ คค 0205/ว8175 ลว. 4 ต.ค.61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
สาระน่ารู้ การบริหารพัสดุ โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี
คู่มือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS
สรุปขั้นตอนการจำหน่ายครุภัณฑ์

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
       - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ 859/2563 ลว.2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 372/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 371/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ –กลัดหลวง ผอ.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       -ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       -ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       -ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการจำหน่ายแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ( แบบขายทอดตลาดโดยวืธีประมูลด้วยวาจา)
       - ตัวอย่างประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง จำหน่ายแบตเตอร์รี่รถยนต์เสื่อมสภาพ
       - ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( กรณีรับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ )
ตัวอย่างการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์เสื่่อมสภาพของส่วนกลาง ( จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง )
       1. ตัวอย่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจำหน่าย
       2. ตัวอย่างการประเมินราคา
       3. ตัวอย่างการนำส่งเงินพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( กรณีรับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ )
       4. ตัวอย่างสรุปผลการจำหน่าย
ตัวอย่างการจำหน่ายยางรถยนต์เสื่่อมสภาพของส่วนกลาง ( จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง )
       1. ตัวอย่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจำหน่าย
       2. ตัวอย่างการประเมินราคา
       3. ตัวอย่างการนำส่งเงิน
       4. ตัวอย่างสรุปผลการจำหน่าย
ตัวอย่าง การจำหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สพด.สิงห์บุรี )
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สพด.ปทุมธานี)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ศ.เขาชะงุ้ม )
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา )
       - ตัวอย่าง สพด.พิษณุโลก
       - ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ต.ย. จากส่วนกลางก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
       - ตัวอย่าง ขอแจ้งการหยุดการใช้รถ (ต.ย. จาก สพด.ปทุมธานี ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่างการลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ผ่านเว็ปไซด์กรมพัฒนาที่ดิน
       - ตัวอย่าง การเข้าเว็ปไซด์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
       - ตัวอย่าง ขั้นตอนการเข้าดูประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวอย่างการจำหน่ายพัสดุโดยการโอน
       - ตัวอย่าง การรายงานผลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน ( ส่วนกลาง พัสดุครุภัณฑ์)
       - ตัวอย่าง การจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากส่วนกลาง รถส่วนกลาง )
       - ตัวอย่าง การจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากสพด.สตูล รถราชการ )
ตัวอย่าง การจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS (กรณีขายครุภัณฑ์ของ สปก.)
ตัวอย่างการขอยกเลิกการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ
       - ตัวอย่างขอยกเลิกการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ)
       - ตัวอย่างยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า )

ประชาสัมพันธ์

       - วัดโคกกระเบื้อง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับบริจาคโอนครุภัณฑ์เก่าที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว
       - วัดใหม่ไทยถาวร จังหวัดสระเเก้ว ขอรับบริจาคโอนยานพาหนะเก่า เครื่องมือปฐมพยาบาล/อุปกรณ์การแพทย์
       - วัดหนองม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีอาคารเก่า บรจาคของเก่าชำรุด
       - วัดหนองทะลอก จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับการอนุเคราะห์รถตู้โดยสารมาใช้กิจกรรมศาสนกิจสงเคราะห์
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce