การจำหน่ายครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 372/2562 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ คค 0205/ว8175 ลว. 4 ต.ค.61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลว. 11 ธ.ค.2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
สาระน่ารู้ การบริหารพัสดุ โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี
คู่มือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS
สรุปขั้นตอนการจำหน่ายครุภัณฑ์

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สพด.ปทุมธานี)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สพด.พิษณุโลก)
ตัวอย่าง การเข้าเว็ปไซด์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ตัวอย่าง ขั้นตอนการเข้าดูประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวอย่าง ขอแจ้งการหยุดการใช้รถ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง การจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS (กรณีขายครุภัณฑ์ของ สปก.)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce