การจำหน่ายครุภัณฑ์

ระเบียบและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 38/2564 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 372/2562 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ คค 0205/ว8175 ลว. 4 ต.ค.61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลว. 11 ธ.ค.2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ)
สาระน่ารู้ การบริหารพัสดุ โดย อธิวัฒน์ โยอาศรี
คู่มือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS
สรุปขั้นตอนการจำหน่ายครุภัณฑ์

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สพด.ปทุมธานี)
ตัวอย่าง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สพด.พิษณุโลก)
ตัวอย่าง การเข้าเว็ปไซด์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ตัวอย่าง ขั้นตอนการเข้าดูประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวอย่าง ขอแจ้งการหยุดการใช้รถ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์ (ก่อนทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ตัวอย่าง การจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS (กรณีขายครุภัณฑ์ของ สปก.)
ตัวอย่าง การจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากส่วนกลาง)
ตัวอย่าง การจำหน่ายพัสดุโดยการโอน (ต.ย.จากสพด.สตูล)
ตัวอย่าง การรายงานผลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน (ต.ย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce