หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำทะเบียนคุมที่ราชพัสดุและจัดทำบัญชียานพาหนะ
ตรวจสอบการบันทึกครุภัณฑ์ในระบบครุภัณฑ์ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข/      เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/การโอนย้าย/การยืม/การบริจาค/การตัดจำหน่าย แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการบันทึกรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลางพร้อมจัดทำสรุปรายละเอียดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา/      ค่าเสื่อมราคาสะสม ในระบบ GFMIS ภาพรวมกรม
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของหน่วยงานส่วนกลาง
ดำเนินการซ่อมเเซมระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ สำนัก/กอง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce