หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำทะเบียนคุมที่ราชพัสดุและจัดทำบัญชียานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกครุภัณฑ์ในระบบครุภัณฑ์ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/การโอนย้าย/การยืม/การบริจาค/การตัดจำหน่าย แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการบันทึกรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลางพร้อมจัดทำสรุปรายละเอียดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ในระบบ GFMIS ภาพรวมกรมให้สตง.
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของหน่วยงานส่วนกลางให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารสินทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce