รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี 2565


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากกองคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (หมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ข้อ 69-77 )

หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

       -ที่ กษ 0803.08/535 ลว.2 ก.ย.65 เรื่อง ขอรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                - แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
       - ที่ กษ 0803.08/912 ลว.1 ก.ย.64 เรื่อง ขอรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                - แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       -ภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน
       -ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์
       -จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค

สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       -ภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน
       -ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์
       - จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ตัวอย่าง การส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

             - ตัวอย่างที่ 1 มีการเบิกใบเสร็จรับเงินจากส่วนกลางเพิ่มระหว่างปี 2565
             - ตัวอย่างที่ 2 ไม่มีการเบิกใบเสร็จรับเงินเพิ่มจากส่วนกลาง ( ปี 2565 )

หน่วยงานส่วนกลาง

กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นนทบุรี
สพด.อยุธยา
สพด.อ่างทอง
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี
สพด.ชัยนาท
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.กรุงเทพมหานคร
สพด.ชลบุรี
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด
สพด.ฉะเชิงเทรา
สพด.ปราจีนบุรี
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร
สพด.อำนาจเจริญ
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร
สพด.ขอนแก่น
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม
สพด.กาฬสินธุ์
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ
สพด.เชียงใหม่
สพด.ลำพูน
สพด.ลำปาง
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง

สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
สพด.น่าน
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร
สพด.ตาก
สพด.สุโขทัย
สพด.ราชบุรี
สพด.กาญจนบุรี
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม
สพด.เพชรบุรี
สพด.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.เขาชะงุ้ม
ศ.หนองพลับฯ
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช
สพด.กระบี่
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต
สพด.ระนอง
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce