ระเบียบและหนังสือเวียน


ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ( "การบริหารพัสดุ" หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการนำจ่ายพัสดุ )
     ( หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113 หน้าที่ 47 )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     ( หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 212-214 หน้าที่ 67-68 )

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

       - ที่ นร.0719.1/ว.43 ลว.29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ( โดยกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ )

ตัวอย่างใบเบิก วัสดุ ครภัณฑ์ / การส่งของคือ

       - ต.ย. ใบเบิกครุภัณฑ์ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค )
       - ต.ย. การส่งของคืนผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(กระดาษชำระ)ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. แบบแจ้งยืนยันรหัสครุภัณฑ์ฯ ผ่านระบบอีสารบัญ ( เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง )
       - ต.ย. การเบิกวัสดุ(ใบเสร็จรับเงิน) ผ่านระบบอีสารบัญ ( หน่วยงานส่วนภูมิภาค , กกจ. และ กค. )

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0803.08/553 ลว.27 ก.ย.66 เรื่องรายงานการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ.2566
       - แบบฟอร์ม Excel
ที่ กษ 0803.08/471 ลว. 7 ก.ย.66 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2566
       -แบบฟอร์มรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2566
       - คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี
ที่ กษ 0803.08/30 ลว.12 ม.ค. 66 เรื่อง รายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงเหลือในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
กกจ. สวพ. สสผ. ศทส. สวด. กวจ. กสด. กนผ.
ที่ กษ 0803.08/31 ลว.12 ม.ค. 66 เรื่อง รายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงเหลือในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สพข.1 สพข.2 ศขช. สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6 ศปล. สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
      - สรุปรายงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2566 ( หลังปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2566 )
ที่ กษ 0803.08/792 ลว.25 พ.ย. 65 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ กษ 0803.08/781 ลว.22 พ.ย.65 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานตรวจนับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจำปี พ.ศ.2565
      - แบบฟอร์มรายงานที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 สรุปขั้นตอนฯ
      - ตัวอย่าง สพข.1
PDF Excel
      -ตัวอย่าง สพด.สตูล
PDF Excel

ที่ กษ 0803.08/527 ลว.31 ส.ค. 65 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแจ้งวัสดุ - ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี พ.ศ. 2565
      - แบบฟอร์มรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2565
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5

เอกสารประกอบการบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - 14 ธ.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
( โดย วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ )

       - 6 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เจ้าหน้าทีของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
       - 4 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของหน่วยงานส่วนกลาง ( โดย ธนภร ฉิมพัด )
       - 4 ต.ค. 65 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
( โดย วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ )

       - 23 พ.ค. 65 ; ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online ( โดย ศพล. )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       - 8 ต.ค. 64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย.64 ; บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( โดย ธนภร ฉิมพัด )

       - 23 ก.ย. 64 ; บรรยายเรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
( โดย บุศรินทร์ แสวงลาภ )


หนังสือเวียนแบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

         - ที่ กษ 0803.08/1763 ลว. 27 พ.ย.63 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง)
             - เเบบฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ครุภัณฑ์ Online (เฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
       - ที่ กษ 0803.08/512 ลว. 15 เม.ย.63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
       - ที่ กษ 0803.08/431 ลว. 31 มี.ค63 เรื่อง แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Online และสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
       -ที่ กษ 0803.08/85 ลว. 20 ม.ค.63 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครุภัณฑ์-วัสดุถาวร, วัสดุสิ้นเปลือง, ส่งของคืน และขั้นตอนการส่งเรื่อง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce