การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

  รอบการประเมินที่ 2

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
        - การเขียนหนังสือราชการ โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - วินัยและการรักษาวินัย โดย น.ส.กุลธิดา ฉายสุวรรณ์
         - เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) โดย น.ส.ชลินทร อารีโกเศศ
         - วินัยและการรักษาวินัย โดย น.ส.ปรียาพร หารอุดร
         - สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น
         - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล
         - การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ โดย น.ส.นงลักษณ์ หนองกุ่ม

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านการเงินการคลัง
        - การจัดทำรายงานการเงินประจำปี โดย น.ส.สุกัญญา พลวรางกูร
         - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย น.ส.อมรา ทองบ้านบ่อ
         - แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 โดย นายจิราภาส อุดปวง

         - การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS โดย น.ส.นุชศรา ชูพันธุ์

 

      หมวดที่ 3 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านการพัฒนาที่ดิน
        - ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน โดย นางวรรณภา สิงห์ขันธ์
         - การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินเบื้องต้น โดย น.ส.อรทัย เกตุทิพย์
         - การใช้งานระบบ LDD Zoning โดย น.ส.ชลดา สิงห์ลอ
         - การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน
         - ปฐพีวิทยาพื้นฐาน โดย นายพิทักษ์ ใจอารีย์

 

      หมวดที่ 4 : ด้านการพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัล
        - การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) โดย น.ส.วิภา เอี่ยมพรรัตน์
         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy : Essential Skills for Working Online) โดย ส.อ.อนวัช ฉายสุวรรณ์
         - พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย นางพิจิตตรา ดาวแดน
         - เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ โดย น.ส.พุทธธิดา สาระธรรม
         - ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ โดย นายนที ก้อนคำ  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
        - Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น
         - STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
        - การตรวจสอบงานจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายพิทักษ์ ใจอารีย์
         - การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดย น.ส.สุกัญญา พลวรางกูร
         - รายงานในระบบงบประมาณ โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน

 

      หมวดที่ 3 : ด้านการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล
        - Digital Literacy ผ่านระบบ OCSC Learning Portal โดย น.ส.นงลักษณ์ หนองกุ่ม
         - การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ โดย นายจิราภาส อุดปวง
         - Digital Literacy ผ่านระบบออนไลน์ (TDGA E-learning) โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) โดย ส.อ. อนวัช ฉายสุวรรณ์
         - หลักสูตรแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) โดย น.ส.วิภา เอี่ยมพรรัตน์
         - ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology) โดย นางวรรณภา สิงห์ขันธ์

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce