การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

  รอบการประเมินที่ 1

      หมวดที่ 1 : ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป
        - Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ โดย น.ส.รัตนาภร แสงเย็น
         - STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย น.ส.รุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล

 

      หมวดที่ 2 : ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
        - การตรวจสอบงานจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายพิทักษ์ ใจอารีย์
         - การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดย น.ส.สุกัญญา พลวรางกูร
         - รายงานในระบบงบประมาณ โดย น.ส.เบญญาภา ดีแนบเนียน

 

      หมวดที่ 3 : ด้านการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล
        - Digital Literacy ผ่านระบบ OCSC Learning Portal โดย น.ส.นงลักษณ์ หนองกุ่ม
         - การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ โดย นายจิราภาส อุดปวง
         - Digital Literacy ผ่านระบบออนไลน์ (TDGA E-learning) โดย น.ส.ทิพวัลย์ บุตรดี
         - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย น.ส.อโนชา อนุเสถียร
         - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) โดย ส.อ. อนวัช ฉายสุวรรณ์
         - หลักสูตรแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) โดย น.ส.วิภา เอี่ยมพรรัตน์
         - ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology) โดย นางวรรณภา สิงห์ขันธ์

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce