จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/2 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 1,000,000 บาท ให้ อธพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/3 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 22,959,000 บาท ให้ รธพ.บร,ผอ.ตสน,ผอ.กพร,ลนก,ผอ.กกจ,ผอ.สวพ,ผอ.กผง,ผอ.สสผ,ผอ.ศทส,ผอ.สวด,ผอ.กวจ,ผอ.กสด,ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/4 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 17,066,150 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/5 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 12,412,030 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12,ผอ.สพด.ต่างๆ,ผอ.ศขซ,ผอ.ศพล. และ ผอ.ศพท

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/6 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 3,825,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/7 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 602,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/8 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 428,200 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/9 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 29,168 บาท ให้ ผอ.สวด,ผอ.กนผ. และ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/10 ลว.2ม.ค.2562) งบดำเนินงาน โอน จาก กทช. จำนวน an> 460,000 บาท ให้ ผอ.กทช.,ผอ.สพข.3,4,6,8,9,ผอ.สพด.สุรินทร์,ผอ.สพด.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/15 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 18,701,100 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/16 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 7,791,750 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/17 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 8,700,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/18 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 936,300 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/19 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 5,209,250 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/20 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 7,525,100 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/21 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 16,267,550 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/22 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 5,790,550 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/23 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,200,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/24 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 2,084,600บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/25 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 125,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/26 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,296,450 บาท ให้ ผอ.กพร.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/27 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 524,999 บาท ให้ ผอ.ตสน.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/29 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,380,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.กนผ. ผอ.กผง. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.สสผ. ผอ.สวพ. ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.3-7 ผอ.สพข.9-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/33 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100%) จำนวน 18,475,860 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/34 ลว.3ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,199,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/35 ลว.3ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 13,461,776 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/36 ลว.3ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (สมทบกองทุนเงินทดแทน) จำนวน 420 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/42 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 850,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช,ผอ.สพด.พังงา,ผอ.สพด.ชุมพร,ผอ.สพด.ภูเก็ต,ผอ.สพด.ระนอง,ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/43 ลว.4ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 7,358,650 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/44 ลว.4ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 259,500 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/45 ลว.4ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,115,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/46 ลว.4ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 540,000 บาทให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/47 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 18,799,819 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีน ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/48 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 11,662,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/49 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,320,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเริญ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/50 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/51 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,389,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/52 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,068,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/54 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,280,960 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/55 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,560,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/56 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,459,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/57 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 13,727,991 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562(กษ 0803.04/59 ลว.4ม.ค.2562) งบบุคลากร(พนักงานราชการ) จำนวน 6,611,577 บาท งบดำเนินงาน(ประกันสังคม) จำนวน 222,923 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,834,500 บาท ให้ผอ.ตสน.,ผอ.กพร.,ลนก.,ผอ.กกจ.,ผอ.สวพ.,ผอ.กผง.,ผอ.สสผ.,ผอ.ศทส.,ผอ.สวด.,ผอ.กวจ.,ผอ.กสด.,ผอ.กทช.ผอ.กนผ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/60 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 701,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี,ผอ.สพด.กาญจนบุรี,ผอ.สพด.ราชบุรี,ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/61 ลว.4ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 3,752,500 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/67 ลว.7ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 255,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/68 ลว.7ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 203,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/69 ลว.7ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (สมทบกองทุนเงินทดแทน) จำนวน 107,020 บาท ให้ ผอ.ตสน.,ผอ.กพร.,ลนก.,ผอ.กกจ.,ผอ.สวพ.,ผอ.กผง.,ผอ.สสผ.,ผอ.ศทส.,ผอ.สวด.,ผอ.กวจ.,ผอ.กสด.,ผอ.กทช.ผอ.กนผ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/70 ลว.7ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 19,200 บาท ให้ ลนก.,ผอ.กกจ.,ผอ.กวจ.,.ผอ.กนผ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/71 ลว.7ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 10,571,070 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/72 ลว.7ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 22,315,054 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/73 ลว.7ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 360,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/74 ลว.7ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,198,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/75 ลว.7ม.ค.2562) งบบุคลากร จำนวน 43,200 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/83 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,440 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/84 ลว.8ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 51,200 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/85 ลว.8ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 22,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/86 ลว.8ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 32,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.ลำพูน<

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/87 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (นาร้างเพื่อปลูกข้าว) จำนวน 5,848,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/88 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 3,043,691 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม) จำนวน 60,874 บาท รวมทั้งสิ้น 3,104,565 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/89 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 1,290,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม) จำนวน 25,800 บาท รวมทั้งสิ้น 1,315,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/92 ลว.8ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 894 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/93 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท รวททั้งสิ้น 1,530,000 บาทให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/94 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 3,685,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.0495 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 6,491,150บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.อำนาจเจริญ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/96 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 379,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/97 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นฯ) จำนวน 5,430,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/98 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 17,840,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/99 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,728,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,840 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/100 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 3,756,573 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/103 ลว.8ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 16,645,154 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/112 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 976 บาท ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/113 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 1,800,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/114 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/115 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,114,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/116 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/117 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 540,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/118 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 8,020,692 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.สกลนคร ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.มหาสารคาม ผอ.สพด.บึงกาฬ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/119 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 4,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/120 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 2,320,750 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/122 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ) จำนวน 963,000 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/123 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 497,940 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/124 ลว9ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 543,700 บาท ให้ ผอ.สพด.กทม ผอ.สพด.ปทุมธานี ผอ.สพด.นครนายก ผอ.สพด.ลพบุรี ผอ.สพด.ชัยนาท ผอ.สพด.สระบุรี ผอ.สพด.สิงห์บุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/125 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 2,417,500 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม) จำนวน 48,350 บาท รวมทั้งสิ้น 2,465,850 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/126 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 6,807,922 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/127 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 694,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/128 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,941,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,240 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/129 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,509,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,280 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/130 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,760 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/133 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (หญ้าแฝก) จำนวน 3,104,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/134 ลว.9ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 1,500,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/135 ลว.9ม.ค.2562) งบลงทุน (ขยายผลโครงการหลวง) จำนวน 11,403,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/141 ลว.10ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,115,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/142 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,354 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/143 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,262,440 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/144 ลว.10ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,344,220 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/145 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 540,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/146 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 345,000 บาท ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพข.10-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/147 ลว.10ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,947,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/148 ลว.10ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 558,570 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440 บาท (โอนกลับส่วนกลาง) ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/149 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจฯชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 744,600 บาท ให้ ผอ.สพข.6 -10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/150 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โดโลไมท์) จำนวน 4,712,500 บาท ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/151 ลว.10ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพข.3 และ สพข.5) จำนวน 437,330 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/157 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 500 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/158 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 600,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/159 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 1,100,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/160 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ100%) จำนวน 20,706,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/161 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (ขยายผลโครงการหลวง) จำนวน 4,887,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/162 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (ขยายผลโครงการหลวง) จำนวน 13,575,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/163 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 167,000 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/164 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,918,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,860 บาท รวททั้งสิ้น 4,930,960 บาทให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/165 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 534 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/166 ลว.11ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 460 บาท ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/167 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,020,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,440 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/168 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,120 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/169 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,840 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/171 ลว.11ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/178 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,655,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,960 บาท รวททั้งสิ้น 3,681,060 บาทให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/177 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 10,743,404 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/180 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,133,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,196 บาท รวททั้งสิ้น 3,166,196 บาทให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/181 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,817,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,344 บาท รวททั้งสิ้น 2,873,544 บาทให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/182 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,449,190 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/183 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 4,650,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/184 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100%)จำนวน14,645,305 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.กทช. ผอ.สวด. ผอ.สวพ. ผอ.สสผ. ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/185 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100%) จำนวน 2,500,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/186 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 15,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/188 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 3,519 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/187 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100%) จำนวน 2,380,750 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/190 ลว.14ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 7,623,975 บาท ให้ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/189 ลว.14ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 1,947,500 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/193 ลว.15ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (สมทบดองทุนทดแทนปี2562) จำนวน 353,680 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/200 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,990,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,440 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/201 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 996,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,480 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/202 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 6,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/203 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 745,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/204 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 4,375,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/205 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 5,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/206 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 980,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/207 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/208 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,618,597 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,372 บาท รวททั้งสิ้น 4,710,969 บาทให้ ผอ.สพด.ราชบุรี ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.สพด.ระนอง ผอ.สพด.ชุมพร ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/209 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 42,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/210 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (เมล็ดพันธุ์เกษตรกร) จำนวน 70,138,125 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/211 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 11,560,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5-6 ผอ.สพข.10-11 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/212 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100 %) จำนวน 4,930,150 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/213 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100 %) จำนวน 7,700,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/215 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100 %)จำนวน 4,365,900 บาท ให้ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/216 ลว.16ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กสด. ให้ สพด.ยโสธร สพด.ร้อยเอ็ด สพด.สุรินทร์ สพด.ศรีสะเกษ สพด.อุบลราชธานี) จำนวน 106,500 บาท ให้ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/217 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,424,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,482 บาท รวททั้งสิ้น 3,492,582 บาทให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/218 ลว.16ม.ค.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) จำนวน 2,450,000 บาท ให้ผอ.กสด. ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/224 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 85,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/225 ลว.17ม.ค.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวน 457,300 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/226 ลว.17ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 7,500 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/227 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/228 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 2,750,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/229 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/230 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 4,968,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/231 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/232 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 17,500,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/233 ลว.17ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) จำนวน 1,817 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/234 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 9,743,500 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ราชบุรี ผอ.สพด.เพชรบุรี ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/235 ลว.17ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กทช. ให้ สพข.3-4 สพข.6 สพข.8-9 สพด.สุรินทร์ สพด.ศรีสะเกษ สพด.พัทลุง) จำนวน 460,000 บาท ให้ ผอ.กทช. ผอ.สพข.ต่างๆ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/236 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,720 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/237 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำชุมชน) จำนวน 7,860,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/238 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 55,631,956 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.อุทัยธานี ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/240 ลว.17ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100%) จำนวน 269,500 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/241 ลว.17ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 495,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/242 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 1,237,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/243 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 132,832 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/244 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน (ทะเลสาบสงขลา ที่ลุ่ม) จำนวน 2,894,500 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม) จำนวน 57,890 บาท รวมทั้งสิ้น 2,952,390 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/246 ลว.17ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 4,700,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/253 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 38,045,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/254 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนจัดสรรครบ 100 %) จำนวน 291,038 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/255 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 76,808 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/256 ลว.8ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 18,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/257 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 57,921 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/258 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,419,255 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/259 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 540,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/260 ลว.18ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 787,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/262 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,001,980 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/263 ลว.18ม.ค.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวน 536,600 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/264 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (เกษตรที่สูง) จำนวน 3,195,800 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/265 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,560 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/266 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 551,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/268 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 24,435,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/269 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน) จำนวน 22,935,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/270 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (เส้นทางลำเลียง) จำนวน 7,342,300 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/271 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (ซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน) จำนวน 6,751,800 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/272 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน12,489,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/273 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน7,330,500 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/274 ลว.18ม.ค.2562) งบอุดหนุน จำนวน861,980 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/275 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 1,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/276 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำชุมชน) จำนวน 9,599,991 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/277 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 4,030,689 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/278 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน (โอนงบประมาณจาก สพด.สุรินทร์ กลับส่วนกลาง) จำนวน 2,300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/279 ลว.18ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 4,502,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.สกลนคร ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/284 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 61,000 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/288 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,342,705 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,960 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/289 ลว.21ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 33,000 บาท ให้ ผอ.กทช. ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/290 ลว.21ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 50,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/291 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,363,620 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/292 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,102 บาท รวททั้งสิ้น 56,202 บาทให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/293 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 5,484,623 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/294 ลว.21ม.ค.2562) งบลงทุน (การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) จำนวน 40,000 บาท ให้ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/304 ลว.22ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 21,839,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/305 ลว.22ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,816,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/313 ลว.23ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 7,593,150 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/314 ลว.23ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 6,865,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/315 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 14,667,600 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/316 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่นิคมการเกษตร) จำนวน 1,122,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/317 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 884,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.บึงกาฬ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/318 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว) จำนวน 169,962 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/319 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนิคมการเกษตรข้าว) จำนวน 1,020,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/320 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,614,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,520 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/321 ลว.23ม.ค.2562) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 40,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/322 ลว.23ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 250,000 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/324 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,160 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/325 ลว.23ม.ค.2562) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 12,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/326 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 8,020,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/327 ลว.23ม.ค.2562) งบลงทุน(ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 7,039,335 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/333 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,619,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,280 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/334 ลว.24ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 631,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/335 ลว.24มค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,121,840 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/340 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 18,150,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/341 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 13,199,800 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/342 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 50,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/343 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 10,320,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/344 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 5,701,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/345 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 2,715,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/346 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (หญ้าชอบเกลือ) จำนวน 2,00,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/347 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน (เศรษฐกิจบนคันนา) จำนวน 3,900,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/348 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน(ควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม) จำนวน 7,250,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/352 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 850,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/353 ลว.24ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 1,039,114 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/356 ลว.25ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน) จำนวน 11,108,000 บาท ให้ สพด.ต่างๆ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/358 ลว.25ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 70,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/363 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 543,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/364 ลว.28ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โดโลไมท์) จำนวน 767,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/365 ลว.28ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 607,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/366 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,389,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/368 ลว.28ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 15,000 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/369 ลว.28ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 584,610 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.สุรินทร์ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/370 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 1,650,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/371 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 2,750,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/372 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) จำนวน 24,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/373 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (ชุมชนบนพื้นที่สูง) จำนวน 3,258,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/378 ลว.28ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 5,424,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/385 ลว.29ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,773,050 บาท ให้ ผอ.สพข.6-7 ผอ.สพข.9-10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/386 ลว.29ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 9,490,0000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/387 ลว.29ม.ค.2562) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 27,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/388 ลว.29ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 8,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/394 ลว.29ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) จำนวน 7,593,150 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/410 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,040 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/411 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (พื้นที่โล่งเตียน) จำนวน 10,710,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/414 ลว.30ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 117,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/415 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,854,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,090 บาท รวททั้งสิ้น 2,911,590 บาทให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/416 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นิคมการเกษตร) จำนวน 4,114,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/417 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,694,280 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,880 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/418 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (พื้นที่โล่งเตียน) จำนวน 11,118,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/419 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน) จำนวน 5,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/420 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน) จำนวน 4,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/421 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน) จำนวน 5,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/422 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน) จำนวน 4,600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร ผอ.สพด.สุโขทัย ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/423 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 951,100 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/424 ลว.30ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 2,244,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/425 ลว.31ม.ค.2562) งบรายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) จำนวน 60,500 บาท ให้ ผอ.กผง.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/426 ลว.31ม.ค.2562) งบลงทุน (จัดระบบฯพื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุม พื้นที่ลุ่มดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท รวททั้งสิ้น 816,000 บาทให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/427 ลว.31ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 3,880,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/428 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 400,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/429 ลว.31ม.ค.2562) งบลงทุน (ดินเค็ม เมืองเพีย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,024,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,476,000 บาท รวททั้งสิ้น 22,500,000 บาทให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/430 ลว.31ม.ค.2562) งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก) จำนวน 11,076,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/431 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 410,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/432 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 66,533 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/433 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 891,000 บาท ให้ ลนก. ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/434 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 113,373 บาท ให้ ผอ.สพข.11 ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/435 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 235,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/436 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก กวจ. ให้ สพด.ต่างๆ) จำนวน 694,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/437 ลว.31ม.ค.2562) งบดำเนินงาน จำนวน 1,860,000บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2562 (กษ 0803.04/438 ลว.31ม.ค.2562) งบลงทุน จำนวน 66,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce