ปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ
ระบบรับและนำส่ง
การถอนคืนรายได้แผ่นดิน
การโอนสิทธิ์
เงินทดรองราชการ
อื่นๆ

ความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์

  ที่ กษ 0803.05/500 ลว. 14 ส.ค. 62 เรื่องซ้อมความเข้าใจเรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
  ที่ กษ 0803.05/26 ลว. 3 ก.พ. 58 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน
  ที่ กษ 0803.05/432 ลว. 9 ก.ย. 56 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.
  ตอบปัญหาเครื่องคิดเลขถือเป็นค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
  คู่มือการบันทึกการบริจาคครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
  ที่ กษ 0803.08/531 ลว. 22 เม.ย. 52 เรื่องขอซ้อมความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์
  ที่ กค 0410.3/ว48 ลว. 13 ก.ย. 49 เรื่องการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
  ที่ กค 0410.3/ว218 ลว. 25 ก.ค. 46 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน
  ที่ กค 0410.3/8530 ลว. 27 มี.ค. 46 เรื่องการบันทึกระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(แปรรูปเนื้อสัตว์)
  ที่ นร 0702.05/39 ลว. 25 มี.ค. 46 เรื่องข้อหารือทางระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงบประมาณ
  ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce