ที่ราชพัสดุ

ความหมายที่ราชพัสดุ

ความหมายที่ราชพัสดุ

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ราชพัสดุหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
       - สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
       - สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
       - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
       - สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
       - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ หนองพลับ

ตัวอย่างที่ราชพัสดุ (บางส่วนคือใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น)
       - ส่วนกลาง
       - ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง

ตัวอย่างที่ราชพัสดุ (ที่มีหลายแปลง)
       - สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

ตัวอย่างการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
       - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
       - สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

ตัวอย่างการส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุ
       - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ (ตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562)

ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ (ตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562)

คู่มือ

คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ (2562)
คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุ (2557)

พรบ.ที่ราชพัสดุ

พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

หนังสือเวียน

ที่ กษ 0803.02/625 ลว. 15 ต.ค.63 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดฟันต้นไม้และการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
ที่ กษ 0803.08/1573 ลว. 19 ต.ค.63 เรื่องสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/311 ลว. 5 มี.ค.2563 เรื่องขอข้อมูลและตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
       - แบบฟอร์มรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       - ต.ย.สพด.ปทุมธานี
ที่ กค 0305/ว42 ลว. 20 เม.ย.2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0316/ว41 ลว. 18 เม.ย.2561 เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0305/ว159 ลว. 12 ธ.ค.2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ กค 0308/ว145 ลว. 31 ต.ค.2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 22
ที่ กค 0407/ว121 ลว. 14 ก.พ.2537 เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ

กฏกระทรวง

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
       - เอกสารการบรรยาย : การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 (ฉบับคำอธิบายเพิ่มเติม)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce