การจัดทำบัญชีประจำเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

การจัดทำบัญชีประจำเดือน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงิน

การบันทึกบัญชี

คู่บัญชี GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือ

ตัวอย่างการวิเคราะห์รายการบัญชีและใบสำคัญการลงบัญชี

ตัวอย่างรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงานส่วนกลาง

- งบทดลองเงินประจำเดือน

- รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

- รายงายรายได้แผ่นดิน

ตัวอย่างการสรุปรายละเอียดบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน

1) สินทรัพย์

ตัวอย่าง สรุปประเภทบัญชีสินทรัพย์

ตัวอย่าง สรุปจ่ายตรงผู้ขายสิ้นเดือนกันยายน

ตัวอย่าง สรุปจ่ายผ่านส่วนราชการสิ้นเดือนกันยายน

2) หนี้สิน

 

ตัวอย่าง ใบปะหน้าสรุปบัญชีหนี้สิน

ตัวอย่าง สรุปเจ้าหนี้รายตัว

ตัวอย่าง สรุปเงินประกันสัญญา

3) ทุน

ตัวอย่าง บัญชีทุนของหน่วยงาน

4) รายได้

ตัวอย่าง รายได้แผ่นดิน

5) ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง ค่าสาธารณูปโภค

ตัวอย่าง คู่บัญชีอัตโนมัติที่บัญชีมือไม่มี

รวมตัวอย่างสรุปรายละเอียดบัญชีแยกประเภทส่วนกลางปี 2554

 

 

โครงสร้างกลุ่มบัญชี
หนังสือเวียน
ผังบัญชี / รหัสรายได้ / กลุ่มวัสดุ
คู่มือบัญชี GFMIS / บัญชีมือ
เอกสารประกอบการบรรยาย
การเบิกเงิน
การจัดทำบัญชีประจำเดือน
การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี
การจัดทำรายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ม.170
ระบบสินทรัพย์ถาวร
คำถามที่ถูกถามบ่อย
การติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02-5794819 Email : Fid_5@ldd.go.th

Land Development Department, Bangkok, Thailand. Copyright 2012