รายงานการใช้ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ ( ที่ราชพัสดุและที่มิใชjที่ราชพัสดุ )

การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ( 2562 )
แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( 2561 )
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม้ติม และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวอย่างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์
         - ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.04 ) ( ตัวอย่าง สพข.1 )
         - ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ( แบบ ทร.05 ) ( ตัวอย่าง สพข.2 )
แบบฟอร์ม
         -แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
         -แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.05 )

ตัวอย่างการขอรังวัดที่ดิน

       - ตัวอย่าง สพข.2 ( ของบประมาณสนับสนุนค่ารังวัดที่ดิน )
       - ตัวอย่างสพด.สุพรรณบุรี (ต.ย.การขอรังวัดที่ดิน)
       - สพด.พัทลุง ( ต.ย. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมค่ารังวัดที่ดิน )

หน่วยงานที่ป่าไม้เรียกชำระค่าปลูกป่า/บำรุงป่าฯ
       - สพด.ชัยนาท ( ที่สาธารณประโยชน์ )
       - สพด.เลย ( ที่ป่าสงวน )

เอกสารประกอบการบรรยาย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       - 20 ธ.ค. 66 : แนวทางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน( โดย ธนภร ฉิมพัด )
            - สรุปขั้นตอน (Flowchart)
            - ต.ย.สูตรวิธีคำนวณเนื้อที่ดินokรวมส่วนกลาง

หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

      - นร1604/1109 ลว. 5 เม.ย.66 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินในความดูแลถือครอง ที่มีการสำรวจหรือจัดจัดเก็บในปัจจุบัน ข้อมูลการสำรวจจำแนกพื้นที่ทิ้งร่างประเภทต่างๆ
      -ที่ ศว.05044/2564 ลว. 7 พ.ค.64 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินส่วนราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์
         - แบบรายงานแก้ไขพื้นที่ราชพัสดุ
         - เอกสารประกอบการประชุมฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ( 19 พ.ค. 64 )
         - มาตรการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ราชพัสดุ
         - หลักเกณฑ์ต้นทุนการถือครองทรัพย์สิน
      - ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว.16 พ.ย.44 เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce