การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม)

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (มาตรา 4 และ หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211)

แนวทางปฏิบัติ

ที่ กษ 0803.08/134 ลว.14 มี.ค.67 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( PDF )
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการกรมพัฒนาที่ดิน ( อินโฟกราฟิก )
E-book ลิงค์ (https://anyflip.com/mzexu/aogy/ )

พัสดุประเภทใช้คงรูป

       - ตัวอย่างประเภทครุภัณฑ์

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ

1. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
ไฟล์รูปแบบ Word ไฟล์รูปแบบ PDF ตัวอย่างแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่)
ไฟล์รูปแบบ Word ไฟล์รูปแบบ PDF ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เอกสารบรรยาย

       - 23 ม.ค.67 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ( โดย ธนภร ฉิมพัด ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ )
       - 21 มี.ค.65 แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง )
       - 17 ก.พ.65 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( กองการเจ้าหน้าที่ )

การกำกับติดตาม

     หน่วยงานผู้ให้ยืมเป็นผู้จัดทำรายงานการยืมส่งกองคลังทราบในทุกรายไตรมาส
       - แบบฟอร์มรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
       - ที่ กษ 0803.08/268 ลว. 8 เม.ย.65 เรื่องการใช้งานโปรแกรมรายงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง

รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( รายไตรมาส )

ปี 2567
ต.ค.66 - ธ.ค.66 (รอบ 3 เดือน) ต.ค.66 - มี.ค.67 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.66 - มิ.ย.67 (รอบ 9 เดือน) ต.ค.66 - ก.ย.67 (รอบ 12 เดือน)
ปี 2566
ต.ค.65 - ธ.ค.65 (รอบ 3 เดือน) ต.ค.65 - มี.ค.66 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.65 - มิ.ย.66 (รอบ 9 เดือน) ต.ค.65 - ก.ย.66 (รอบ 12 เดือน)
ปี 2565
ต.ค.64 - มี.ค.65 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.64 - มิ.ย.65 (รอบ 9 เดือน) ต.ค.64 - ก.ย.65 (รอบ 12 เดือน)
ปี 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/134 ลว.14 มี.ค. 67 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/814 ลว.27 ธ.ค.66 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ( รอบ 3 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/182 ลว.27 มี.ค.66 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ E-book
ที่ กษ 0803.08/212 ลว. 21 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ E-book
ที่ กษ 0803.08/198 ลว. 16 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1139 ลว. 19 ต.ค.64 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ กษ 0803.08/447 ลว. 26 เม.ย.64 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ ปช 0009/ว0001  ลว.11 ม.ค.64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce