การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม)

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (มาตรา 4 และ หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     (หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211)

แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( PDF )
E-book ลิงค์ ( https://anyflip.com/mzexu/zkyi/ )
ที่ กษ 0803.08/182 ลว.27 มี.ค.66 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ในรูปแบบ E-book

flowchart ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

พัสดุประเภทใช้คงรูป

       - ตัวอย่างประเภทครุภัณฑ์

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ

1. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
ไฟล์รูปแบบ Word ไฟล์รูปแบบ PDF ตัวอย่างแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่)
ไฟล์รูปแบบ Word ไฟล์รูปแบบ PDF ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เอกสารบรรยาย

       - 21 มี.ค.65 แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง )
       - 17 ก.พ.65 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( กองการเจ้าหน้าที่ )

การกำกับติดตาม

     หน่วยงานผู้ให้ยืมเป็นผู้จัดทำรายงานการยืมส่งกองคลังทราบในทุกรายไตรมาส
       - แบบฟอร์มรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
       - ที่ กษ 0803.08/268 ลว. 8 เม.ย.65 เรื่องการใช้งานโปรแกรมรายงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง

รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ( รายไตรมาส )

ปี 2566
ต.ค.65 - ธ.ค.65 (รอบ 3 เดือน) ต.ค.65 - มี.ค.66 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.65 - มิ.ย.66 (รอบ 9 เดือน) ต.ค.65 - ก.ย.66 (รอบ 12 เดือน)
ปี 2565
ต.ค.64 - มี.ค.65 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.64 - มิ.ย.65 (รอบ 9 เดือน) ต.ค.64 - ก.ย.65 (รอบ 12 เดือน)
ปี 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือเวียนภายในกรม

ที่ กษ 0803.08/182 ลว.27 มี.ค.66 เรื่อง แนวทางปฎิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ E-book
กษ0803.08/329 ลว. 28 มิ.ย.66 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( รอบ 9 เดือน )
กษ0803.08/190 ลว. 3 เม.ย.66 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( รอบ 6 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/9 ลว. 6 ม.ค.66 เรื่อง รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการกรมพัฒนาที่ดิน ( รอบ 3 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/606 ลว. 27 ก.ย.65 เรื่อง รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการกรมพัฒนาที่ดิน ( รอบ 12 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/391 ลว. 1 ก.ค. 65 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( รอบ 9 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/262 ลว. 5 เม.ย. 65 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( รอบ 6 เดือน )
ที่ กษ 0803.08/212 ลว. 21 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ E-book
ที่ กษ 0803.08/198 ลว. 16 มี.ค.65 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1139 ลว. 19 ต.ค.64 เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ กษ 0803.08/447 ลว. 26 เม.ย.64 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0802/1705 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ กษ 0802/1426 ลว. 31 มี.ค.64 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       - ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ ปช 0009/ว0001  ลว.11 ม.ค.64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 634/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 633/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 632/2656 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 631/2565 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ 38/2564 ลว.19 ม.ค.64 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
       -พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ 859/2563 ลว.2 ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 327/2564 ลว.27 เม.ย.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
       - ที่ 385/2564 ลว.31 พ.ค.64 เรื่อง แก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ
ที่ 372/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ 369/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ เลขานุการกรม ผอ.กอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สำนัก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 370/2562 ลว.24 เม.ย.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )
ที่ 975/2562 ลว.18 ต.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
       - ที่ 1035/2563 ลว.27 พ.ย.63 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจฯ ( ทำลายเอกสาร )

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce